Rat protiv strane države počinje jedino kada imućne klase misle da mogu profitirati iz toga. - Činija Citata

Rat protiv strane države počinje jedino kada imućne klase misle da mogu profitirati iz toga.


rat-protiv-strane-drave-poinje-jedino-kada-imune-klase-misle-da-mogu-profitirati-iz-toga
džordž orvelratprotivstranedržavepočinjejedinokadaimućneklasemisledamoguprofitiratiiztogarat protivprotiv stranestrane državedržave počinjepočinje jedinojedino kadakada imućneimućne klaseklase mislemisle dada mogumogu profitiratiprofitirati iziz togarat protiv straneprotiv strane državestrane države počinjedržave počinje jedinopočinje jedino kadajedino kada imućnekada imućne klaseimućne klase misleklase misle damisle da moguda mogu profitiratimogu profitirati izprofitirati iz togarat protiv strane državeprotiv strane države počinjestrane države počinje jedinodržave počinje jedino kadapočinje jedino kada imućnejedino kada imućne klasekada imućne klase misleimućne klase misle daklase misle da mogumisle da mogu profitiratida mogu profitirati izmogu profitirati iz togarat protiv strane države počinjeprotiv strane države počinje jedinostrane države počinje jedino kadadržave počinje jedino kada imućnepočinje jedino kada imućne klasejedino kada imućne klase mislekada imućne klase misle daimućne klase misle da moguklase misle da mogu profitiratimisle da mogu profitirati izda mogu profitirati iz toga

Država je mašina za ugnjetavanje jedne klase od strane druge klase, mašina pomoću koje jedna klasa drži u pokornosti druge potčinjene klase.Iako svo naše znanje počinje sa iskustvom, ne znači automatski da ono jedino nastaje iz iskustva.Ne mogu naučiti nikoga ništa, mogu ih samo naterati da misle.Oni mogu jer misle da mogu.Ljudi samo utoliko podnose hvaljenje drugih ukoliko misle da ono što su čuli mogu i oni sami učiniti; a što je preko toga, to kod njih izaziva zavist i odmah potom neverovanje.Meni je jedino stalo do toga da volim svet, da ga ne prezirem, da ne mrzim ni svet, ni sebe, da na nj, na sebe i na sva bića mogu da gledam sa ljubavlju i sa divljenjem i sa strahopoštovanjem.