Putovanje nam omogućava da obogatimo naše živote novim iskustvima, uživamo i da se obrazujemo, da naučimo da poštujemo druge kulture, uspostavimo prijateljstva, i iznad svega da doprinesemo međunarodnoj saradnji i miru širom sveta.


putovanje-nam-omoguava-da-obogatimo-nae-ivote-novim-iskustvima-uivamo-i-da-se-obrazujemo-da-nauimo-da-potujemo-druge-kulture-uspostavimo-prijateljstva
Žil vernputovanjenamomogućavadaobogatimonaeživotenovimiskustvimauživamoseobrazujemonaučimopotujemodrugekultureuspostavimoprijateljstvaiznadsvegadoprinesemomeđunarodnojsaradnjimiruiromsvetaputovanje namnam omogućavaomogućava dada obogatimoobogatimo našenaše životeživote novimnovim iskustvimauživamo ii dada sese obrazujemoda naučimonaučimo dada poštujemopoštujemo drugedruge kultureuspostavimo prijateljstvai iznadiznad svegasvega dada doprinesemodoprinesemo međunarodnojmeđunarodnoj saradnjisaradnji ii mirumiru širomširom svetaputovanje nam omogućavanam omogućava daomogućava da obogatimoda obogatimo našeobogatimo naše životenaše živote novimživote novim iskustvimauživamo i dai da seda se obrazujemoda naučimo danaučimo da poštujemoda poštujemo drugepoštujemo druge kulturei iznad svegaiznad svega dasvega da doprinesemoda doprinesemo međunarodnojdoprinesemo međunarodnoj saradnjimeđunarodnoj saradnji isaradnji i mirui miru širommiru širom sveta

Nije naš cilj da postanemo kao drugi; potrebno je da se međusobno razlikujemo, da naučimo da vidimo drugačije ljude od sebe i da ih poštujemo zbog toga što su.Čovek treba da se oseća iznad lavova, tigrova, zvezda; da je iznad svega u prirodi, čak i iznad onoga što je pojmljivo i izgleda čudnovato – u protivnom, on nije čovek, već miš koji se svega plaši.Mi kao individue moramo pronaći naš spiritualni put. Mi moramo pronaći našu sopstvenu istinu – i to je bila moja borba kao mladog čovjeka – o čemu se zapravo radi u životu? Dugo mi je trebalo da spoznam da nema previše bitnih stvari u životu, ali ono što je bitno je, da mi jedni druge poštujemo, da održimo i zadržimo našu ljudskost, i naše zajedničko biti čovjek preko svih zastava i religija i svega onoga što one predstavljaju.Daće Bog da naučimo i kako da jednoga dana svoje živote bez straha prepričavamo kao svoje.Život nije lagan za bilo koga od nas. Ali šta činiti? Mi moramo biti uporni i iznad svega imati poverenje u nas same. Moramo verovati da smo nadareni za nešto i da se to mora ostvariti.Život nije lagan za bilo koga od nas. Ali šta činiti? Mi moramo biti uporni i iznad svega imati povjerenje u nas same. Moramo vjerovati da smo nadareni za nešto i da se to mora ostvariti.