Putovanje kroz vreme je oduvek bilo smatrano za naučnu fantastiku, ali generalna Ajnštajnova teorija relativiteta dozvoljava mogučnost da iskrivimo toliko odnos vremena i prostora da postane moguće lansirati se u raketi i vratiti se pre nego u stvari i kreneš.


putovanje-kroz-vreme-oduvek-bilo-smatrano-za-naunu-fantastiku-ali-generalna-ajntajnova-teorija-relativiteta-dozvoljava-mogunost-da-iskrivimo-toliko
stiven hokingputovanjekrozvremeoduvekbilosmatranozanaučnufantastikualigeneralnaajntajnovateorijarelativitetadozvoljavamogučnostdaiskrivimotolikoodnosvremenaprostorapostanemogućelansiratiseraketivratitiprenegostvarikreneputovanje krozkroz vremevreme jeje oduvekoduvek bilobilo smatranosmatrano zaza naučnunaučnu fantastikuali generalnageneralna ajnštajnovaajnštajnova teorijateorija relativitetarelativiteta dozvoljavadozvoljava mogučnostmogučnost dada iskrivimoiskrivimo tolikotoliko odnosodnos vremenavremena ii prostoraprostora dada postanepostane mogućemoguće lansiratilansirati sese uu raketiraketi ii vratitivratiti sese prepre negonego uu stvaristvari ii krenešputovanje kroz vremekroz vreme jevreme je oduvekje oduvek bilooduvek bilo smatranobilo smatrano zasmatrano za naučnuza naučnu fantastikuali generalna ajnštajnovageneralna ajnštajnova teorijaajnštajnova teorija relativitetateorija relativiteta dozvoljavarelativiteta dozvoljava mogučnostdozvoljava mogučnost damogučnost da iskrivimoda iskrivimo tolikoiskrivimo toliko odnostoliko odnos vremenaodnos vremena ivremena i prostorai prostora daprostora da postaneda postane mogućepostane moguće lansiratimoguće lansirati selansirati se use u raketiu raketi iraketi i vratitii vratiti sevratiti se prese pre negopre nego unego u stvariu stvari istvari i kreneš

Na putu da postanem pokvaren dečko,sreo sam nju. Njenim ulaskom u moj život,periodni sistem elemenata postao je potpun. Čini mi se da je to mesto oduvek bilo rezervisano samo za nju i da je oduvek čekalo da se ona pojavi.Neću da joj pomognem, neka se otkrije sama, to je i smisao ove igre u kojoj se uspostavlja naš odnos. Pomalo sam nadmoćan, jer vidim da se ne brani, ali osjećam da nije slučajno stala na moj put: nešto će se desiti među nama. Čini mi se da to znamo i ona i ja, tražimo se i čekamo. I uvijek sve odgađamo, kao u strahu od rješenja. Ovako je mogućnost, cvjetanje, prostranstvo želje. Sve je tu moguće, sve je pred nama.Biće to jedini grad u kome si oduvek bio, i čim si čuo njeno ime, i pre nego što si je sreo, oduvek si je znao i voleo već vekovima.Najstarije riječi – “da” i “ne” – u isto vreme zahtevaju najviše razmišljanja pre nego se kažu.Naše se vreme razlikuje od svih drugih vremena, i zato nekima izgleda kao i da nemamo svoga vremena. Kao da živimo u međuvremenu.Istina je da je život nepodnošljiv, samo što je većina ljudi naučeno da se pretvara da nije tako. S vremena na vreme neko se ubije ili ga odvedu u ludnicu,ali najveći deo mase tera dalje i dalje pretvarajući se da je sve normalno i prijatno.