Psihoterapeutu, stari čovjek koji ne može reći zbogom životu, izgleda nemoćan i boležljiv kao i mladi čovjek koji se boji prigrliti ga.


psihoterapeutu-stari-ovjek-koji-ne-moe-rei-zbogom-ivotu-izgleda-nemoan-i-boleljiv-kao-i-mladi-ovjek-koji-se-boji-prigrliti-ga
carl jungpsihoterapeutustaričovjekkojinemožerećizbogomživotuizgledanemoćanboležljivkaomladisebojiprigrlitigastari čovjekčovjek kojikoji nene možemože rećireći zbogomzbogom životuizgleda nemoćannemoćan ii boležljivboležljiv kaokao ii mladimladi čovjekčovjek kojikoji sese bojiboji prigrlitiprigrliti gastari čovjek kojičovjek koji nekoji ne možene može rećimože reći zbogomreći zbogom životuizgleda nemoćan inemoćan i boležljivi boležljiv kaoboležljiv kao ikao i mladii mladi čovjekmladi čovjek kojičovjek koji sekoji se bojise boji prigrlitiboji prigrliti gastari čovjek koji nečovjek koji ne možekoji ne može rećine može reći zbogommože reći zbogom životuizgleda nemoćan i boležljivnemoćan i boležljiv kaoi boležljiv kao iboležljiv kao i mladikao i mladi čovjeki mladi čovjek kojimladi čovjek koji sečovjek koji se bojikoji se boji prigrlitise boji prigrliti gastari čovjek koji ne možečovjek koji ne može rećikoji ne može reći zbogomne može reći zbogom životuizgleda nemoćan i boležljiv kaonemoćan i boležljiv kao ii boležljiv kao i mladiboležljiv kao i mladi čovjekkao i mladi čovjek kojii mladi čovjek koji semladi čovjek koji se bojičovjek koji se boji prigrlitikoji se boji prigrliti ga

Psihoterapeutu stari čovek koji ne može reći zbogom životu izgleda nemoćan i bolešljiv kao i mladi čovek koji se boji prigrliti ga.Skoro svaki čovjek koji razvije neku ideju razrađuje je do tačke kada ona izgleda nemoguća i onda se obeshrabri. To nije mjesto na kome se treba postati obeshrabren.Zar može čovjek tako potpuno uspavati svoju savjest? Zar može prekinuti misao , kao konac, i zabraniti sebi razmičljanje o posljedicama, ne želeći da zna za njih? Eto, izgleda da može..Nagon nas brani potpunim zaboravom, da bi nas spasao od mučenja zbog odgovornosti...Čovjek koji može pobijediti druge – jak je; čovjek koji pobijedi sebe – svemoćan je.Sve može biti. Ali jedno ne može: ne može biti da će posve i zauvjek nestati velikih i umnih a duševnih ljudi koji će za božju ljubav podizati trajne građevine, da bi zemlja bila ljepša i čovjek na njoj živio lakše i bolje. Kad bi njih nestalo, to bi značilo da će i božja ljubav ugasnuti i nestati sa svijeta. To ne može biti.Sretan je čovjek koji je razbio lance koji nanose bol umu, onaj koji je konačno prestao brinuti se.