Prvi čovjek koji je uputio uvredu umjesto što je bacio kamen je osnivač civilizacije.


prvi-ovjek-koji-uputio-uvredu-umjesto-to-bacio-kamen-osniva-civilizacije
sigmund frojdprvičovjekkojiuputiouvreduumjestotobaciokamenosnivačcivilizacijeprvi čovjekčovjek kojikoji jeje uputiouputio uvreduuvredu umjestoumjesto štošto jeje baciobacio kamenkamen jeje osnivačosnivač civilizacijeprvi čovjek kojičovjek koji jekoji je uputioje uputio uvreduuputio uvredu umjestouvredu umjesto štoumjesto što ješto je bacioje bacio kamenbacio kamen jekamen je osnivačje osnivač civilizacijeprvi čovjek koji ječovjek koji je uputiokoji je uputio uvreduje uputio uvredu umjestouputio uvredu umjesto štouvredu umjesto što jeumjesto što je baciošto je bacio kamenje bacio kamen jebacio kamen je osnivačkamen je osnivač civilizacijeprvi čovjek koji je uputiočovjek koji je uputio uvredukoji je uputio uvredu umjestoje uputio uvredu umjesto štouputio uvredu umjesto što jeuvredu umjesto što je bacioumjesto što je bacio kamenšto je bacio kamen jeje bacio kamen je osnivačbacio kamen je osnivač civilizacije

Treba da smo mirni. Bolje je trpeti uvredu, nego naneti uvredu. Ako pretrpimo uvredu, Gospod će nam dati snagu i mir. Ako ne pretrpimo uvredu, savest nam neće dati mira. Savest je Božanski sud.Prvi čovek koji je ikada uporedio obraz mlade devojke sa ružom je pesnik. Prvi koji je to ponovio je verovatno idiot.Individualna sloboda nije poklon civilizacije. Ona je postojala davno prije civilizacije.I sva sreća koja me je zadesila bila je samo zato što sam kockice bacio kako treba.Prvi si princ što je bajku upropastio …Sretan je čovjek koji je razbio lance koji nanose bol umu, onaj koji je konačno prestao brinuti se.