Prosto je i nečasno kad jedan vladar vodi računa da bude raskošno odeven i da njegov stan bude bogat i veličanstven, a u razlozima i govoru je kao najprostiji od njegovih podanika.


prosto-i-neasno-kad-jedan-vladar-vodi-rauna-da-bude-raskono-odeven-i-da-njegov-stan-bude-bogat-i-velianstven-a-u-razlozima-i-govoru-kao-najprostiji
plutarhprostonečasnokadjedanvladarvodiračunadabuderaskonoodevennjegovstanbogatveličanstvenrazlozimagovorukaonajprostijiodnjegovihpodanikaprosto jei nečasnonečasno kadkad jedanjedan vladarvladar vodivodi računaračuna dada budebude raskošnoraskošno odevenodeven ii dada njegovnjegov stanstan budebude bogatbogat ii veličanstvenu razlozimarazlozima ii govorugovoru jeje kaokao najprostijinajprostiji odod njegovihnjegovih podanikaprosto je ije i nečasnoi nečasno kadnečasno kad jedankad jedan vladarjedan vladar vodivladar vodi računavodi računa daračuna da budeda bude raskošnobude raskošno odevenraskošno odeven iodeven i dai da njegovda njegov stannjegov stan budestan bude bogatbude bogat ibogat i veličanstvena u razlozimau razlozima irazlozima i govorui govoru jegovoru je kaoje kao najprostijikao najprostiji odnajprostiji od njegovihod njegovih podanika

Žena ima dvije svoje misije na Zemlji, da bude majka i da bude supruga. Ona je od prirode stvorena da bude majka, a samo je ljudskim zakonima natjerana da bude supruga.Zamislite tu nesreću kad neko ne ume da bude ono što zaista jeste, i da u tome što jeste bude i svečan i uspravan, nego vam stalno zavidi što ne zna da bude: vi.Snimati filmove za mene, najpre i pre svega, znači ispričati priču. Ta priča može da bude neverovatna, ali ona ne treba nikada da bude obična. Poželjno je da bude dramatična i humana. Drama, to je život iz koga su isključeni svi dosadni momenti.Moralno ponašanje čoveka bi trebalo da bude u potpunosti zasnovano na razumevanju, obrazovanju i društvenim vezama; religijska osnova nije potrebna. Čovek bi zaista bio bedan ako bi morao da bude obuzdan strahom od kazne i nadom u nagradu posle smrti.Piscima ne trebju trikovi ili fazoni, čak ni ne moraju biti najpametnija osoba u okolini. Rizikujući da ispadne glup, pisac ponekad mora da bude sposoban da samo stoji i zuri tamo vamo-u zalazak sunca ili u staru cipelu-i da bude potpuno i jednostavno oduševljen.Žena je, ipak i neosporno, najveća iluzija čovekova. Ne postoji ni jedna sreća koja je u stanju da domaši radost ljubavi. Sve drugo može biti slava, uspeh i satisfakcija, ali je žena jedino pijanstvo srca. Ni sve tamne strane ženina karaktera kao da ne postoje nego zato da bude osvetljen samo jedan njen deo, onaj u kojem ona najviše zrači i koji je uvek božanstven.