Prosto je i nečasno kad jedan vladar vodi računa da bude raskošno odeven i da njegov stan bude bogat i veličanstven, a u razlozima i govoru je kao najprostiji od njegovih podanika.


prosto-i-neasno-kad-jedan-vladar-vodi-rauna-da-bude-raskono-odeven-i-da-njegov-stan-bude-bogat-i-velianstven-a-u-razlozima-i-govoru-kao-najprostiji
plutarhprostonečasnokadjedanvladarvodiračunadabuderaskonoodevennjegovstanbogatveličanstvenrazlozimagovorukaonajprostijiodnjegovihpodanikaprosto jei nečasnonečasno kadkad jedanjedan vladarvladar vodivodi računaračuna dada budebude raskošnoraskošno odevenodeven ii dada njegovnjegov stanstan budebude bogatbogat ii veličanstvenu razlozimarazlozima ii govorugovoru jeje kaokao najprostijinajprostiji odod njegovihnjegovih podanikaprosto je ije i nečasnoi nečasno kadnečasno kad jedankad jedan vladarjedan vladar vodivladar vodi računavodi računa daračuna da budeda bude raskošnobude raskošno odevenraskošno odeven iodeven i dai da njegovda njegov stannjegov stan budestan bude bogatbude bogat ibogat i veličanstvena u razlozimau razlozima irazlozima i govorui govoru jegovoru je kaoje kao najprostijikao najprostiji odnajprostiji od njegovihod njegovih podanika

Treći put kad se zaljubiš, izbriši obe ranije. Nek treća bude prva. Nek peta bude prva. Nek stota bude prva, ako se pošteno diše. Kad ljubav brojiš do jedan, onda je ima najviše!Zamislite tu nesreću kad neko ne ume da bude ono što zaista jeste, i da u tome što jeste bude i svečan i uspravan, nego vam stalno zavidi što ne zna da bude: vi.Žena ima dvije svoje misije na Zemlji, da bude majka i da bude supruga. Ona je od prirode stvorena da bude majka, a samo je ljudskim zakonima natjerana da bude supruga.Snimati filmove za mene, najpre i pre svega, znači ispričati priču. Ta priča može da bude neverovatna, ali ona ne treba nikada da bude obična. Poželjno je da bude dramatična i humana. Drama, to je život iz koga su isključeni svi dosadni momenti.Ne mogu biti tu za nju, a uvek ću očekivati da on bude tu za mene. Ne mogu kad joj bude najteže doći i zagrliti je, mada znam da ona mene bi.Paradoksalno, sposobnost da se bude sam, uslov je da se bude sposoban voleti.