Pronaći život i čuvati ga do smrti, u našem je kukavičkom, okrutnom i bledunjavom društvu problem. - Činija Citata

Pronaći život i čuvati ga do smrti, u našem je kukavičkom, okrutnom i bledunjavom društvu problem.


pronai-ivot-i-uvati-ga-do-smrti-u-naem-kukavikom-okrutnom-i-bledunjavom-drutvu-problem
Čarls bukovskipronaćiživotčuvatigadosmrtinaemkukavičkomokrutnombledunjavomdrutvuproblempronaći životživot ii čuvatičuvati gaga dodo smrtiu našemnašem jeje kukavičkomokrutnom ii bledunjavombledunjavom društvudruštvu problempronaći život iživot i čuvatii čuvati gačuvati ga doga do smrtiu našem jenašem je kukavičkomokrutnom i bledunjavomi bledunjavom društvubledunjavom društvu problempronaći život i čuvatiživot i čuvati gai čuvati ga dočuvati ga do smrtiu našem je kukavičkomokrutnom i bledunjavom društvui bledunjavom društvu problempronaći život i čuvati gaživot i čuvati ga doi čuvati ga do smrtiokrutnom i bledunjavom društvu problem

Najvažnija ljudska težnja je težnja za moralnošću u našem djelovanju. Naša unutarnja ravnoteža, čak i naša egzistencija ovisi o tome. Jedino moralnost u našem djelovanju može dati ljepotu i dostojanstvo našem životu.Najvažnija ljudska težnja je težnja za moralnošću u našem delovanju. Naša unutrašnja ravnoteža, čak i naša egzistencija zavisi o tome. Jedino moralnost u našem delovanju može dati lepotu i dostojanstvo našem životu.Pokajanje je izmena života. Potrebno je da čovek ode do sveštenika ili svog bližnjeg i da mu kaže šta mu remeti mir. Čim naši bližnji saučestvuju u našem stradanju mi dobijamo utehu i snagu.Naš život je stalno putovanje, od rođenja do smrti. Okolina se menja, ljudi se menjaju, potrebe se menjaju, ali voz i dalje ide. Život je voz, a ne želježnička stanica.Naš život je stalno putovanje, od rođenja do smrti. Okolina se menja, ljudi se menjaju, potrebe se menjaju, ali voz i dalje ide. Život je voz, a ne železnička stanica.Kada je sujeta prisutna onda dolazi do gordosti, svađe. Nije nesreća što mi imamo suprotna gledišta, jer se stvar mora sagledati sa više strana. Ali često kod nas dolazi do onog što nije razlika u mišljenju. Toga se moramo osloboditi. Ako budemo tolerantniji, onda ćemo moći da shvatimo i to gledište drugoga. Ne da ga usvojimo ako nije dobro, ali da ga shvatimo da ne dođe do mržnje i ovog što nas cepa i deli.