Pronaći dobru ženu, to je teško kao pronaći u svom vrtu izvor petroleuma.


pronai-dobru-enu-to-teko-kao-pronai-u-svom-vrtu-izvor-petroleuma
jovan dučićpronaćidobruženutotekokaopronaćisvomvrtuizvorpetroleumapronaći dobrudobru ženuje teškoteško kaokao pronaćipronaći uu svomsvom vrtuvrtu izvorpronaći dobru ženuje teško kaoteško kao pronaćikao pronaći upronaći u svomu svom vrtusvom vrtu izvorvrtu izvor petroleumaje teško kao pronaćiteško kao pronaći ukao pronaći u svompronaći u svom vrtuu svom vrtu izvorsvom vrtu izvor petroleumaje teško kao pronaći uteško kao pronaći u svomkao pronaći u svom vrtupronaći u svom vrtu izvoru svom vrtu izvor petroleuma

Ženite se u svakom slučaju. Ukoliko dobiješ dobru ženu bićeš srećan; ukoliko dobiješ lošu ženu postaćeš filozof.Svako u svom srcu ima izvor gdje vri dobrota sve dok čovjek ne počini grijeh, jer tada se izvor polahko suši, a kada se skroz osuši samo ga iskreno pokajanje može vratiti.Mi kao individue moramo pronaći naš spiritualni put. Mi moramo pronaći našu sopstvenu istinu – i to je bila moja borba kao mladog čovjeka – o čemu se zapravo radi u životu? Dugo mi je trebalo da spoznam da nema previše bitnih stvari u životu, ali ono što je bitno je, da mi jedni druge poštujemo, da održimo i zadržimo našu ljudskost, i naše zajedničko biti čovjek preko svih zastava i religija i svega onoga što one predstavljaju.Želiš li dobru ženu, budi čestit muškarac!O, kako je teško prikriti zločin na svom licu.Ništa nije tako u stanju da ražalosti ženu kao povrijeđena sujeta: nikad još nisam vidio loše obučenu ženu da je ljubazna i raspoložena.