Prilika se propusti od strane većine ljudi, jer je većinom obučena i liči na posao.


prilika-se-propusti-od-strane-veine-ljudi-jer-veinom-obuena-i-lii-na-posao
tomas edisonprilikasepropustiodstranevećineljudijervećinomobučenaličinaposaoprilika sese propustipropusti odod stranestrane većinevećine ljudijer jeje većinomvećinom obučenaobučena ii ličiliči nana posaoprilika se propustise propusti odpropusti od straneod strane većinestrane većine ljudijer je većinomje većinom obučenavećinom obučena iobučena i ličii liči naliči na posaoprilika se propusti odse propusti od stranepropusti od strane većineod strane većine ljudijer je većinom obučenaje većinom obučena ivećinom obučena i ličiobučena i liči nai liči na posaoprilika se propusti od stranese propusti od strane većinepropusti od strane većine ljudijer je većinom obučena ije većinom obučena i ličivećinom obučena i liči naobučena i liči na posao

I sve pomalo liči na onu nekadašnju noć, izdvojenu od drugih, obilježenu tajnom. Sve je opet bilo, a opet liči na san, ni na čemu ne mogu da se zaustavim jer ništa ne znam, a držim se sjećanja,uporno. Nijednog putokaza nemam za traženje i zadovoljavam se onim što je bilo,od toga je u meni ostao pun osjećaj, neistrošen i nezadovoljen, i ostao je nekakav sanjarski miris, druga dimenzija, mogućnost izvan onoga što se obično dešava.Američki majmun, kada bi se opio od rakije, više nikada je ne bi ni pipnuo, što ga čini znatno mudrijim od većine ljudi.Mi moramo u Jugoslaviji, naprimer pokazati da ne može biti manjine i većine. Socijalizam manjinu i većinu odbacuje. On traži ravnopravnost između manjine i većine, a onda nema ni većine ni manjine, nego ima samo jedan narod, proizvođač, radni čovek, socijalistički čovek.Prilika da osiguramo sebe od poraza leži na našim rukama, ali priliku da se pobedi neprijatelj ti može dati jedino neprijatelj.Drskost i upornost su brat i sestra. Drski i uporni ljudi nikad se ne mogu popraviti u svojim manama i slabostima, jer oni, ne osetivši nikad rđave posledice svojih mana na sebi, i ne primećuju da ih imaju. I stoga treba od takvih ljudi bežati što dalje.Nalio bih sebi viski u trenutku najžešćeg bola i nastavio bih svoj posao. A posao mi se sastojao u tome da se napijem. Viski me je dokusurio, trebalo je da pređem na vino.