Prije dvije godine, kada je sve počelo, rekao sam da je krajnje vrijeme da mi Srbi ratujemo kao Amerikanci, da ne dozvolimo da se ratuje na našoj teritoriji, da se branimo na tuđoj teritoriji.


prije-dvije-godine-kada-sve-poelo-rekao-sam-da-krajnje-vrijeme-da-mi-srbi-ratujemo-kao-amerikanci-da-ne-dozvolimo-da-se-ratuje-na-naoj-teritoriji-da
velimir bata Živojinovićprijedvijegodinekadasvepočelorekaosamdakrajnjevrijememisrbiratujemokaoamerikancinedozvolimoseratujenanaojteritorijibranimotuđojteritorijiprije dvijedvije godinekada jeje svesve počelorekao samsam dada jeje krajnjekrajnje vrijemevrijeme dada mimi srbisrbi ratujemoratujemo kaokao amerikancida nene dozvolimodozvolimo dada sese ratujeratuje nana našojnašoj teritorijida sese branimobranimo nana tuđojtuđoj teritorijiprije dvije godinekada je sveje sve počelorekao sam dasam da jeda je krajnjeje krajnje vrijemekrajnje vrijeme davrijeme da mida mi srbimi srbi ratujemosrbi ratujemo kaoratujemo kao amerikancida ne dozvolimone dozvolimo dadozvolimo da seda se ratujese ratuje naratuje na našojna našoj teritorijida se branimose branimo nabranimo na tuđojna tuđoj teritoriji

Pre sam mislila da sam najčudnija osoba na svetu, ali onda sam pomislila da od toliko ljudi na svetu, mora da postoji neko baš kao ja ko se oseća bizarno i defektno na način na koji se ja osećam. Onda bih je tako zamišljala, misleći da i ona tamo negde tako zamišlja mene. Nadam se, ako si tamo negde i čitaš sada ovo, da znaš da je istina da sam ovde i da sam čudna kao i ti.Neko je nazvao sve novine u Njujorku i rekao im da sam umro. Kasnije su mi rekli da je to bila moja bivša žena, a pošto sam ih imao nekoliko ni na jednu ne možeš upreti prstom.Onda sam shvatio da se moj put u magiji bliži kraju; Nepoznato je počelo da mi biva isuviše blisko.Neću da joj pomognem, neka se otkrije sama, to je i smisao ove igre u kojoj se uspostavlja naš odnos. Pomalo sam nadmoćan, jer vidim da se ne brani, ali osjećam da nije slučajno stala na moj put: nešto će se desiti među nama. Čini mi se da to znamo i ona i ja, tražimo se i čekamo. I uvijek sve odgađamo, kao u strahu od rješenja. Ovako je mogućnost, cvjetanje, prostranstvo želje. Sve je tu moguće, sve je pred nama.Ona je prihvatila svaki deo mene i nikada nije tražila da se menjam, a promenila me. Jedina je kojoj sam uistinu rekao šta osećam. Nije tražila da je držim kao kap vode na dlanu. Činjenica da je volim bila joj je sasvim dovoljna.Verujem da se sve događa s razlogom! Ljudi se menjaju, da biste naučili da ih pustite. Stvari ne idu kako treba, da biste znali da procenite kada ste u pravu. Verujete u laži, da biste na kraju naučili da ne verujete nikome osim sebi. Ponekad, dobre stvari propadaju, tako da možete očekivati da će više dobrih stvari pasti i na vas.