Prijateljstvo je vrsta duševnog braka, a takav brak je podložan razvodu.


prijateljstvo-vrsta-evnog-braka-a-takav-brak-podloan-razvodu
volterprijateljstvovrstaduevnogbrakatakavbrakpodložanrazvoduprijateljstvo jeje vrstavrsta duševnogduševnog brakatakav brakbrak jeje podložanpodložan razvoduprijateljstvo je vrstaje vrsta duševnogvrsta duševnog brakaa takav braktakav brak jebrak je podložanje podložan razvoduprijateljstvo je vrsta duševnogje vrsta duševnog brakaa takav brak jetakav brak je podložanbrak je podložan razvoduprijateljstvo je vrsta duševnog brakaa takav brak je podložantakav brak je podložan razvodu

Telesni brak je samo simbol duhovnog braka. U telesnom braku prvo pristupaju radosti pa onda gorčine, dok u duhovnom prvo gorčine pa radosti.Pravedan je čovek najmanje podložan društvenom nemiru, a nepravedan je njime ispunjen u najvećoj meri.Imao sam sasvim fino detinjstvo sve do moje devete godine, a onda me klasični scenario razvoda braka upropastio.Mladima bi glavni predmet učenja morao biti taj da nauče podnositi samoću: ona je naime izvor sreće i duševnog mira.Najviša predstava o životu sastoji se u ovome: da čovek vlada svojim vlastitim postupcima. Čovek koji je uvek podložan tuđim uticajima je pomalo mrtav čovek.Francuski je jezik takav, da prljavštinu pretvara u romantiku.