Prijateljstvo može postojati samo među onima koji su po moći jednaki.


prijateljstvo-moe-postojati-samo-meu-onima-koji-su-po-moi-jednaki
hegelprijateljstvomožepostojatisamomeđuonimakojisupomoćijednakiprijateljstvo možemože postojatipostojati samosamo međumeđu onimaonima kojikoji susu popo moćimoći jednakiprijateljstvo može postojatimože postojati samopostojati samo međusamo među onimameđu onima kojionima koji sukoji su posu po moćipo moći jednakiprijateljstvo može postojati samomože postojati samo međupostojati samo među onimasamo među onima kojimeđu onima koji suonima koji su pokoji su po moćisu po moći jednakiprijateljstvo može postojati samo međumože postojati samo među onimapostojati samo među onima kojisamo među onima koji sumeđu onima koji su poonima koji su po moćikoji su po moći jednaki

Bratstvo i jedinstvo može postojati samo među onima koji su zbilja ravnopravni.Više volim da sam sanjar među najskromnijima sa vizijama na ostvarenje,nego vlastelin među onima koji nemaju ni snova ni želja.Osim Boga, nikakva supstanca ne može postojati, niti se može zamisliti.Voda je simbol ženske moći, moći koju ni jedan muškarac,  koliko god prosvećen, ili savršen bio ne može dokučiti.Zakoni su uvek korisni onima što imaju, a štetni onima koji nemaju ništa.Ćutanje je teško samo onima koji ne misle.