Prijateljstvo može postojati samo među onima koji su po moći jednaki.


prijateljstvo-moe-postojati-samo-meu-onima-koji-su-po-moi-jednaki
hegelprijateljstvomožepostojatisamomeđuonimakojisupomoćijednakiprijateljstvo možemože postojatipostojati samosamo međumeđu onimaonima kojikoji susu popo moćimoći jednakiprijateljstvo može postojatimože postojati samopostojati samo međusamo među onimameđu onima kojionima koji sukoji su posu po moćipo moći jednakiprijateljstvo može postojati samomože postojati samo međupostojati samo među onimasamo među onima kojimeđu onima koji suonima koji su pokoji su po moćisu po moći jednakiprijateljstvo može postojati samo međumože postojati samo među onimapostojati samo među onima kojisamo među onima koji sumeđu onima koji su poonima koji su po moćikoji su po moći jednaki

Bratstvo i jedinstvo može postojati samo među onima koji su zbilja ravnopravni.Više volim da sam sanjar među najskromnijima sa vizijama na ostvarenje,nego vlastelin među onima koji nemaju ni snova ni želja.Zakoni su uvek korisni onima što imaju, a štetni onima koji nemaju ništa.Slava dolazi samo onima koji su o njoj sanjali i radili.Hitler i Musolini su bili samo glavni govornici odnosa dominacije i žudnje za moći koji su u srcu gotovo svakoga.Ja na svadbama volim reći da mi je drago što su ti mladi ljudi ostali u pravom trendu, što su dakle među onima koje još uvijek privlači suprotan spol.