Prijateljstvo živi od rente, ljubav traži kapital.


prijateljstvo-ivi-od-rente-ljubav-trai-kapital
aristotelprijateljstvoživiodrenteljubavtražikapitalprijateljstvo živiživi odod renteljubav tražitraži kapitalprijateljstvo živi odživi od renteljubav traži kapitalprijateljstvo živi od rente

Prijateljstvo je ljubav bez krila.Prijateljstvo se ne bira, ono biva ko zna zbog čega, kao ljubav.Sada je ponovo tražila razlog da živi – ili bolje rečeno, da se najluđe preda. Ona koja ništa ne traži zauzvrat.Sada je ponovo tražila razlog da živi - ili bolje rečeno, da se najluđe preda. Ona koja ništa ne traži zauzvrat.Prijateljstvo je sreća, prijateljstvo je ljubav, prijateljstvo je vjernost, prijateljstvo je …..NESTO NEOPISIVO!!!!!Onaj ko traži – ne pronađe, ali onaj ko ne traži – biće pronađen.