Prijateljstva čoveka su jedna od najboljih mera njegove vrednosti.


prijateljstva-oveka-su-jedna-od-najboljih-mera-njegove-vrednosti
Čarls darvinprijateljstvačovekasujednaodnajboljihmeranjegovevrednostiprijateljstva čovekačoveka susu jednajedna odod najboljihnajboljih meramera njegovenjegove vrednostiprijateljstva čoveka sučoveka su jednasu jedna odjedna od najboljihod najboljih meranajboljih mera njegovemera njegove vrednostiprijateljstva čoveka su jednačoveka su jedna odsu jedna od najboljihjedna od najboljih meraod najboljih mera njegovenajboljih mera njegove vrednostiprijateljstva čoveka su jedna odčoveka su jedna od najboljihsu jedna od najboljih merajedna od najboljih mera njegoveod najboljih mera njegove vrednosti

Za čoveka nema ništa primamljivije od slobode njegove savesti, ali ni ništa teže.On je jedan od onih ljudi koji su u svakom trenutku – i u snu, valjda! – svesni sebe i svoje vrednosti, koju su sami procenili i utvrdili.Najbolji sinovi i kćeri naših naroda i narodnosti pali su u ratu. Bilo bi bolje da je obrnuto ali to nije ni logično ni moguće. To se i može tražiti samo od najboljih.Prvi znak da jedna žena odista ljubi, to je kad se u njoj javi neodoljiva i bolna želja da dobije dete od čoveka kojeg voli.Veličina jednog naroda ne meri se brojem, kao što se veličina čoveka ne meri stasom. Njegova mera je količina inteligencije i vrline koje poseduje.Mnoge su stvari užasne, ali ništa nije užasnije od čoveka.