Preko noći postaje slavan samo onaj ko je danima neumorno radio. - Činija Citata

Preko noći postaje slavan samo onaj ko je danima neumorno radio.


preko-noi-postaje-slavan-samo-onaj-ko-danima-neumorno-radio
henri fordprekonoćipostajeslavansamoonajkodanimaneumornoradiopreko noćinoći postajepostaje slavanslavan samosamo onajonaj koko jeje danimadanima neumornoneumorno radiopreko noći postajenoći postaje slavanpostaje slavan samoslavan samo onajsamo onaj koonaj ko jeko je danimaje danima neumornodanima neumorno radiopreko noći postaje slavannoći postaje slavan samopostaje slavan samo onajslavan samo onaj kosamo onaj ko jeonaj ko je danimako je danima neumornoje danima neumorno radiopreko noći postaje slavan samonoći postaje slavan samo onajpostaje slavan samo onaj koslavan samo onaj ko jesamo onaj ko je danimaonaj ko je danima neumornoko je danima neumorno radio

Pravo na kritikovanje ima samo onaj ko je spreman pomoći.Ukoliko niste spremni da naporno radite, dozvolite nekom drugom da obavi posao. Radije bih radio sa nekim ko ne radi baš najbolje, ali ulaže 110 procenata sebe, nego sa nekim ko dobro obavlja posao ali ulaže samo 60 procenata.U pravu je samo onaj ko to ne mora da dokazuje.Nikada ništa ružno o tebi neće reći onaj ko je bolji od tebe. Uvek samo gori. Ne zaboravi to.Sretan je onaj što može izbjeći opasnosti, ali je daleko sretniji onaj ko je izbjegao skandale.Nije srećan onaj ko ima sve a hoće više, vec je srećan onaj ko ima malo a dosta mu. Ogledni se na njega pa ćeš na drugom svijetu imati sve što poželiš.