Preduzimljivi ljudi su oni koji jednostavno razumeju da je veoma mala razlika između prepreke i prilike, pa su u stanju da oboje okrenu u svoju korist.


preduzimljivi-ljudi-su-oni-koji-jednostavno-razumeju-da-veoma-mala-razlika-izmeu-prepreke-i-prilike-pasu-u-stanju-da-oboje-okrenu-u-svoju-korist
nikolo makijavelipreduzimljiviljudisuonikojijednostavnorazumejudaveomamalarazlikaizmeđupreprekeprilikepa sustanjuobojeokrenusvojukoristpreduzimljivi ljudiljudi susu onioni kojikoji jednostavnojednostavno razumejurazumeju dada jeje veomaveoma malamala razlikarazlika izmeđuizmeđu preprekeprepreke ii prilikepa su uu stanjustanju dada obojeoboje okrenuokrenu uu svojusvoju koristpreduzimljivi ljudi suljudi su onisu oni kojioni koji jednostavnokoji jednostavno razumejujednostavno razumeju darazumeju da jeda je veomaje veoma malaveoma mala razlikamala razlika izmeđurazlika između preprekeizmeđu prepreke iprepreke i prilikepa su u stanjuu stanju dastanju da obojeda oboje okrenuoboje okrenu uokrenu u svojuu svoju korist

Razlika između pravih i lažnih uspomena je isto kao i razlika između pravih i lažnih dijamanata; oni lažni uvek izgledaju stvarno i sijaju najjačim sjajem.Prva ljubav je veoma velika i veoma mala.Pas kojeg uzmete s ulice i nahranite ga neće vas ugristi. To je osnovna razlika između ljudi i pasa.Jadni su oni ljudi koji svoju sreću grade na tuđoj nesreći.Japanci su jako interesantni. Neki ljudi misle da oni kopiraju stvari. Ja ne mislim više tako. Ja mislim da oni u stvari ponovo izmišljaju stvari. Oni dođu do nečega što je već izmišljeno i proučavaju ga dok ga ne budu detaljno razumeli. U nekim slucajevima oni ga na kraju razumeju bolje nego njegov originalni izumitelj.Ljudi nisu ni svjesni kako samo jedna mala sitnica može podići zid između ljudi.