Prava vera je u tome da se uvek živi dobrim životom, u ljubavi sa svima, da se postupa sa bližnjima uvek onako kako želiš da oni s tobom postupaju. U tome je istina. I toj veri učili su uvek svi istiniti mudraci i ljudi svetoga života svih naroda. - Činija Citata

Prava vera je u tome da se uvek živi dobrim životom, u ljubavi sa svima, da se postupa sa bližnjima uvek onako kako želiš da oni s tobom postupaju. U tome je istina. I toj veri učili su uvek svi istiniti mudraci i ljudi svetoga života svih naroda.


prava-vera-u-tome-da-se-uvek-ivi-dobrim-ivotom-u-ljubavi-svima-da-se-postupa-blinjima-uvek-onako-kako-eli-da-oni-s-tobom-postupaju-u-tome-istina-i
lav tolstojpravaveratomedaseuvekžividobrimživotomljubavisvimapostupabližnjimaonakokakoželionitobompostupajuistinatojveriučilisusviistinitimudraciljudisvetogaživotasvihnarodaprava veravera jeu tometome dada sese uvekuvek živiživi dobrimdobrim životomu ljubaviljubavi sasa svimada sese postupapostupa sasa bližnjimabližnjima uvekuvek onakoonako kakokako želišželiš dada onioni ss tobomtobom postupajuu tometome jeje istinai tojtoj veriveri učiliučili susu uvekuvek svisvi istinitiistiniti mudracimudraci ii ljudiljudi svetogasvetoga životaživota svihsvih narodaprava vera jevera je uje u tomeu tome datome da seda se uvekse uvek živiuvek živi dobrimživi dobrim životomu ljubavi saljubavi sa svimada se postupase postupa sapostupa sa bližnjimasa bližnjima uvekbližnjima uvek onakouvek onako kakoonako kako želiškako želiš daželiš da onida oni soni s toboms tobom postupajuu tome jetome je istinai toj veritoj veri učiliveri učili suučili su uveksu uvek sviuvek svi istinitisvi istiniti mudraciistiniti mudraci imudraci i ljudii ljudi svetogaljudi svetoga životasvetoga života svihživota svih naroda

Veličina i moralni napredak naroda može se meriti po tome kako postupaju sa životinjama. Jedini način da živiš je da pustiš i druge da žive.Najgora stvar u situaciji kada ste poznati jeste da su ljudi uvek fini sa vama. Dok pričate sa nekim svi se slažu sa vama, makar rekli i nešto potpuno ludo. Potrebni su vam ljudi koji će vam govoriti ono što ne želite da čujete.Ako je moguće – živi sa svima u slozi i ljubavi. Ne živi s nikim u svađi.Pitanje je uvek kako možete, kao neko ko nije samo privatna osoba, pomoći narodu. Nije stvar u tome da patite zajedno sa narodom i da patnjama miliona dodate još jednu, svoju patnju. Onima koji pate neće biti bolje ako i vi patite sa njima, nego ako im nešto pomognete.Svaka škola se plaća, a naročito večernja. U višoj životnoj, koju sam apsolvirao, školarina je ponekad bivala astronomska. I, što je najgore, još uvek ne znam da li je vredelo. U toj uvrnutoj instituciji samo se padalo i padalo, sa retkim prilikama za izlazak na popravni ispit, i sve se vrtelo oko nekih pouka.Tajna čovečijeg života nije u tome da samo živi, već u tome zašto živi.