Postoji samo jedna sreća u životu, a ona se sastoji  u tome da čovek bude voljen.


postoji-samo-jedna-srea-u-ivotu-a-ona-se-sastoji-u-tome-da-ovek-bude-voljen
Žorž sandpostojisamojednasrećaživotuonasesastoji utomedačovekbudevoljenpostoji samosamo jednajedna srećasreća uu životuona sese sastojisastoji  u u tometome dada čovekčovek budebude voljenpostoji samo jednasamo jedna srećajedna sreća usreća u životua ona seona se sastojise sastoji  usastoji  u tome u tome datome da čovekda čovek budečovek bude voljenpostoji samo jedna srećasamo jedna sreća ujedna sreća u životua ona se sastojiona se sastoji  use sastoji  u tomesastoji  u tome da u tome da čovektome da čovek budeda čovek bude voljenpostoji samo jedna sreća usamo jedna sreća u životua ona se sastoji  uona se sastoji  u tomese sastoji  u tome dasastoji  u tome da čovek u tome da čovek budetome da čovek bude voljen

Žena je, ipak i neosporno, najveća iluzija čovekova. Ne postoji ni jedna sreća koja je u stanju da domaši radost ljubavi. Sve drugo može biti slava, uspeh i satisfakcija, ali je žena jedino pijanstvo srca. Ni sve tamne strane ženina karaktera kao da ne postoje nego zato da bude osvetljen samo jedan njen deo, onaj u kojem ona najviše zrači i koji je uvek božanstven.Najviša predstava o životu sastoji se u ovome: da čovek vlada svojim vlastitim postupcima. Čovek koji je uvek podložan tuđim uticajima je pomalo mrtav čovek.Kad voli čovek nije ljubomoran, već kad želi da bude voljen!Nije sreća biti voljen. Svako voli sebe, ali voljeti drugog, to je sreća!Nije sreća biti voljen. Svako voli sebe, ali voleti drugog, to je sreća!Možda se sreća sastoji u tome da na vreme prestanemo sa trkom za srećom? Da stignemo do života pre no što nam lekari zabrane pušenje, alkohol, hranu, kupanje, sunčanje i ljubav?