Poslije toga, kada se tamna noć završavala, već je bilo isuviše kasno da odbijem. Bilo je isuviše kasno da prestanem da te volim.


poslije-toga-kada-se-tamna-no-zavravala-ve-bilo-isuvie-kasno-da-odbijem-bilo-isuvie-kasno-da-prestanem-da-te-volim
marguerite durasposlijetogakadasetamnanoćzavravalavećbiloisuviekasnodaodbijembiloprestanemtevolimposlije togakada sese tamnatamna noćnoć završavalaveć jeje bilobilo isuvišeisuviše kasnokasno dada odbijembilo jeje isuvišeisuviše kasnokasno dada prestanemprestanem dada tete volimkada se tamnase tamna noćtamna noć završavalaveć je biloje bilo isuvišebilo isuviše kasnoisuviše kasno dakasno da odbijembilo je isuvišeje isuviše kasnoisuviše kasno dakasno da prestanemda prestanem daprestanem da teda te volimkada se tamna noćse tamna noć završavalaveć je bilo isuvišeje bilo isuviše kasnobilo isuviše kasno daisuviše kasno da odbijembilo je isuviše kasnoje isuviše kasno daisuviše kasno da prestanemkasno da prestanem dada prestanem da teprestanem da te volimkada se tamna noć završavalaveć je bilo isuviše kasnoje bilo isuviše kasno dabilo isuviše kasno da odbijembilo je isuviše kasno daje isuviše kasno da prestanemisuviše kasno da prestanem dakasno da prestanem da teda prestanem da te volim

Kad dodješ vrlo kasno u bilo koji grad sve će ti biti odnekud poznato kao poljubac već davan nekome.Neki se okane kad je već kasno.Sretan čovek je isuviše zadovoljan sadašnjošću da bi se previše bavio budućnošću.Onda sam shvatio da se moj put u magiji bliži kraju; Nepoznato je počelo da mi biva isuviše blisko.Jedino se budale opamećuju kasno.Setićeš se ovijeg reči, ali kasno.