Porediti dobro i zlo isto je kao i sebe uporno mučiti glađu i žeđu.


porediti-dobro-i-zlo-isto-kao-i-sebe-uporno-muiti-glau-i-eu
kahlil gibranporeditidobrozloistokaosebeupornomučitiglađužeđuporediti dobrodobro ii zlozlo istoisto jeje kaokao ii sebesebe upornouporno mučitimučiti glađuglađu ii žeđuporediti dobro idobro i zloi zlo istozlo isto jeisto je kaoje kao ikao i sebei sebe upornosebe uporno mučitiuporno mučiti glađumučiti glađu iglađu i žeđuporediti dobro i zlodobro i zlo istoi zlo isto jezlo isto je kaoisto je kao ije kao i sebekao i sebe upornoi sebe uporno mučitisebe uporno mučiti glađuuporno mučiti glađu imučiti glađu i žeđuporediti dobro i zlo istodobro i zlo isto jei zlo isto je kaozlo isto je kao iisto je kao i sebeje kao i sebe upornokao i sebe uporno mučitii sebe uporno mučiti glađusebe uporno mučiti glađu iuporno mučiti glađu i žeđu

Lakše je nagovoriti ljude na zlo i mržnju, nego na dobro i ljubav. Zlo je privlačno i bliže je ljudskoj prirodi. Za dobro i ljubav treba izrasti, treba se pomučiti.I za hiljadu godina čovek će isto ovako uzdisati: “Ah, teško je živeti” – i u isti mah ovako isto kao i sada, bojaće se i neće hteti da umre.I za hiljadu godina čovjek će isto ovako uzdisati:Znaš, stalo mi je. Ali se uporno ponašam kao da nije. Gradim oko sebe zid do kojeg niko ne može doći, ali ima jedna caka. Priđi. Reci mi riječ i taj će se zid pokazati kao jedna obična kula od karata koja izgleda moćno dok ne dođe nešto pred čim pada.Ne prizivajmo Božju pravdu i milost, ako ljudima svih naroda, vera i nevolja ne poželimo ono isto što se i za sebe molimo!Žena je potrebna i za zlo i za dobro.