Popularna kultura ima snažne mehanizme kojima ljude uspešno instrumentalizuje i modeluje po meri moćnih interesa. Ispiranje mozga ne samo mladoj generaciji, već i onima koji imaju šta da pamte, uveliko je izvedeno.


popularna-kultura-ima-snane-mehanizme-kojima-ljude-uspeno-instrumentalizuje-i-modeluje-po-meri-monih-interesa-ispiranje-mozga-ne-samo-mladoj
noam Čomskipopularnakulturaimasnažnemehanizmekojimaljudeuspenoinstrumentalizujemodelujepomerimoćnihinteresaispiranjemozganesamomladojgeneracijivećonimakojiimajutadapamteuvelikoizvedenopopularna kulturakultura imaima snažnesnažne mehanizmemehanizme kojimakojima ljudeljude uspešnouspešno instrumentalizujeinstrumentalizuje ii modelujemodeluje popo merimeri moćnihmoćnih interesaispiranje mozgamozga nene samosamo mladojmladoj generacijiveć ii onimaonima kojikoji imajuimaju štašta dada pamteuveliko jeje izvedenopopularna kultura imakultura ima snažneima snažne mehanizmesnažne mehanizme kojimamehanizme kojima ljudekojima ljude uspešnoljude uspešno instrumentalizujeuspešno instrumentalizuje iinstrumentalizuje i modelujei modeluje pomodeluje po meripo meri moćnihmeri moćnih interesaispiranje mozga nemozga ne samone samo mladojsamo mladoj generacijiveć i onimai onima kojionima koji imajukoji imaju štaimaju šta dašta da pamteuveliko je izvedeno

Zakoni su uvek korisni onima što imaju, a štetni onima koji nemaju ništa.Često opraštamo onima koji nam dosađuju, ali nikad ne možemo oprostiti onima kojima smo sami dosadni.Dobro je znati šta ljudi misle i govore, ali ne treba svakoga goniti koji što protivno rekne. Osobito ljude koji, po nesreći, imaju pravo…Tvorac je svim ljudima podario neotuđiva prava, među kojima su život, sloboda i potraga za srećom. Verujem da Božanstvo nikad nije nameravalo da savršena sreća pripadne samo jednom od Njegovih stvorenja na ovom svetu; već čvrsto verujem da je svima nama u velikoj meri dalo moć da dođemo do sreće.Već dugo nije riječ o tome što ti ja dopuštam. Sad je već uveliko riječ o tome šta ti sebi dopuštaš, moja mila .Ljubav lišava pameti one koji je imaju, a daje je onima koji je nemaju.