Ponovo sam veran svojim snovima, i to je taj užas. Zato što sve ide kako sam želeo i znam da će uskoro sve biti uništeno.


ponovo-sam-veran-svojim-snovima-i-to-taj-uas-zato-to-sve-ide-kako-sam-eleo-i-znam-da-e-uskoro-sve-biti-uniteno
paulo koeljoponovosamveransvojimsnovimatotajužaszatotosveidekakoželeoznamdaćeuskorobitiunitenoponovo samsam veranveran svojimsvojim snovimaje tajtaj užaszato štošto svesve ideide kakokako samsam želeoželeo ii znamznam dada ćeće uskorouskoro svesve bitibiti uništenoponovo sam veransam veran svojimveran svojim snovimai to jeje taj užaszato što svešto sve idesve ide kakoide kako samkako sam želeosam želeo iželeo i znami znam daznam da ćeda će uskoroće uskoro sveuskoro sve bitisve biti uništenoponovo sam veran svojimsam veran svojim snovimai to je tajzato što sve idešto sve ide kakosve ide kako samide kako sam želeokako sam želeo isam želeo i znamželeo i znam dai znam da ćeznam da će uskoroda će uskoro sveće uskoro sve bitiuskoro sve biti uništenoponovo sam veran svojim snovimai to je taj užaszato što sve ide kakošto sve ide kako samsve ide kako sam želeoide kako sam želeo ikako sam želeo i znamsam želeo i znam daželeo i znam da ćei znam da će uskoroznam da će uskoro sveda će uskoro sve bitiće uskoro sve biti uništeno

Znam ko sam, znam u šta verujem, i to je sve što je potrebno da znam.Što sam bivao stariji, sve manje su me ispunjavala sitna zadovoljstva koja mi je život pružao i sve jasnije sam shvatao gde treba tražiti prave izvore radosti i smisla. Naučio sam da biti voljen ne znači ništa, a da je voleti sve, da je sposobnost da osećamo ono što daje lepotu i vrednost našem postojanju.Nemojte čekati dok sve ne bude baš kako treba. Nikada neće biti savršeno. Uvek će biti izazova, prepreka i nesavršenih uslova. Pa šta. Počnite sada. Sa svakim korakom koji napravite bićete sve jači i jači, sve stručniji, sve samopouzdaniji, i sve uspešniji.Napor je sve teži, nada sve sporija, razilaženje između onoga što jesam i onoga što sam pretpostavljao da mogu biti sve je veća u noći moje duboke ispraznosti.Nema čoveka koji će postati lider ako želi da uradi sve sam ili dobije sve zasluge za to što radi.Kada sam zaista počeo voleti sebe, prestao sam žudeti za nekim drugačijim životom i mogao sam videti da je sve što me je okruživalo ustvari bilo poziv da rastem i da se razvijam. Danas, ja to zovem zrelost.