Ponosan sam što sam potekao iz zemljoradničkog viteškog naroda, koji je u neprestanoj ljutoj borbi za svoje ideale i evropsku kulturu zadužio Evropu i svuda zaslužio čast i poštovanje čitavog sveta, naročito velike Amerike.


ponosan-sam-to-sam-potekao-iz-zemljoradnikog-vitekog-naroda-koji-u-neprestanoj-ljutoj-borbi-za-svoje-ideale-i-evropsku-kulturu-zaduio-evropu-i-svuda
nikola teslaponosansamtopotekaoizzemljoradničkogvitekognarodakojineprestanojljutojborbizasvojeidealeevropskukulturuzadužioevropusvudazaslužiočastpotovanječitavogsvetanaročitovelikeamerikeponosan samsam štošto samsam potekaopotekao iziz zemljoradničkogzemljoradničkog viteškogviteškog narodakoji jeu neprestanojneprestanoj ljutojljutoj borbiborbi zaza svojesvoje idealeideale ii evropskuevropsku kulturukulturu zadužiozadužio evropuevropu ii svudasvuda zaslužiozaslužio častčast ii poštovanjepoštovanje čitavogčitavog svetanaročito velikevelike amerikeponosan sam štosam što samšto sam potekaosam potekao izpotekao iz zemljoradničkogiz zemljoradničkog viteškogzemljoradničkog viteškog narodakoji je uje u neprestanoju neprestanoj ljutojneprestanoj ljutoj borbiljutoj borbi zaborbi za svojeza svoje idealesvoje ideale iideale i evropskui evropsku kulturuevropsku kulturu zadužiokulturu zadužio evropuzadužio evropu ievropu i svudai svuda zaslužiosvuda zaslužio častzaslužio čast ičast i poštovanjei poštovanje čitavogpoštovanje čitavog svetanaročito velike amerike

Zaista, imala sam samo dvojicu muškaraca otkad sam stigla u Ženevu: jednog, koji je probudio ono najgore u meni, jer sam mu to dozvolila – i čak molila. I drugog, tebe, koji si učinio da se ponovo osećam kao deo sveta.Zaista, imala sam samo dvojicu muškaraca otkad sam stigla u Ženevu: jednog, koji je probudio ono najgore u meni, jer sam mu to dozvolila - i čak molila. I drugog, tebe, koji si učinio da se ponovo osećam kao deo sveta.Prisustvovao sam, kao da samog sebe posmatram, uzaludnoj borbi koju je moje srce vodilo da ne bi dozvolilo da me zavede jedna žena koja nije pripadala mom svetu. Aplaudirao sam kad je razum izgubio bitku, a jedino što mi je preostalo bilo je da se prepustim, da prihvatim činjenicu da sam se zaljubio.Oduvek je i svuda tako, da se sitni i bezimeni ljudi penju na leševe onih koji su oboreni u međusobnoj borbi velikih.Kada sam zaista počeo voleti sebe, shvatio sam koliko može biti uvredljivo kada pokušavam da nateram nekoga da radi ono što ja hoću, iako znam da trenutak nije pravi i da ta osoba nije spremna za to, pa čak i onda kada sam ta osoba ja. Danas, ja to zovem poštovanje.Ja sam ranije ustupala svoje mesto, ali sam danas posebno umorna. Umorna sam od svog posla krojačice i bola koji osećam u duši.