Ponosan sam što sam potekao iz zemljoradničkog viteškog naroda, koji je u neprestanoj ljutoj borbi za svoje ideale i evropsku kulturu zadužio Evropu i svuda zaslužio čast i poštovanje čitavog sveta, naročito velike Amerike.


ponosan-sam-to-sam-potekao-iz-zemljoradnikog-vitekog-naroda-koji-u-neprestanoj-ljutoj-borbi-za-svoje-ideale-i-evropsku-kulturu-zaduio-evropu-i-svuda
nikola teslaponosansamtopotekaoizzemljoradničkogvitekognarodakojineprestanojljutojborbizasvojeidealeevropskukulturuzadužioevropusvudazaslužiočastpotovanječitavogsvetanaročitovelikeamerikeponosan samsam štošto samsam potekaopotekao iziz zemljoradničkogzemljoradničkog viteškogviteškog narodakoji jeu neprestanojneprestanoj ljutojljutoj borbiborbi zaza svojesvoje idealeideale ii evropskuevropsku kulturukulturu zadužiozadužio evropuevropu ii svudasvuda zaslužiozaslužio častčast ii poštovanjepoštovanje čitavogčitavog svetanaročito velikevelike amerikeponosan sam štosam što samšto sam potekaosam potekao izpotekao iz zemljoradničkogiz zemljoradničkog viteškogzemljoradničkog viteškog narodakoji je uje u neprestanoju neprestanoj ljutojneprestanoj ljutoj borbiljutoj borbi zaborbi za svojeza svoje idealesvoje ideale iideale i evropskui evropsku kulturuevropsku kulturu zadužiokulturu zadužio evropuzadužio evropu ievropu i svudai svuda zaslužiosvuda zaslužio častzaslužio čast ičast i poštovanjei poštovanje čitavogpoštovanje čitavog svetanaročito velike amerike

Oduvek je i svuda tako, da se sitni i bezimeni ljudi penju na leševe onih koji su oboreni u međusobnoj borbi velikih.Zaista, imala sam samo dvojicu muškaraca otkad sam stigla u Ženevu: jednog, koji je probudio ono najgore u meni, jer sam mu to dozvolila – i čak molila. I drugog, tebe, koji si učinio da se ponovo osećam kao deo sveta.Zaista, imala sam samo dvojicu muškaraca otkad sam stigla u Ženevu: jednog, koji je probudio ono najgore u meni, jer sam mu to dozvolila - i čak molila. I drugog, tebe, koji si učinio da se ponovo osećam kao deo sveta.Dvaput bivamo, izgleda, kažnjavani za naše lude i grešne želje. Prvi put kad patimo što ne možemo da ih ostvarimo; i drugi put kad, videći svoje želje ostvarene, sa stidom i očajanjem uzalud bežimo od svoje sreće. To važi naročito za slavu i novac.Ja sam ranije ustupala svoje mesto, ali sam danas posebno umorna. Umorna sam od svog posla krojačice i bola koji osećam u duši.Kada sam zaista počeo voleti sebe, prestao sam samom sebi krasti svoje vreme, i prestao sam praviti grandiozne projekte za budućnost. Danas radim samo ono što mi donosi radost i sreću. Radim stvari koje volim raditi i koje vesele moje srce i činim to na svoj vlastiti način i u svom vlastitom ritmu. Danas znam da se to zove jednostavnost.