Ponekad se ljubav ne izražava rečima već onim što ne kažeš.


ponekad-se-ljubav-ne-izraava-reima-ve-onim-to-ne-kae
Žarko lauševićponekadseljubavneizražavarečimavećonimtokažeponekad sese ljubavljubav nene izražavaizražava rečimarečima većveć onimonim štošto nene kažešponekad se ljubavse ljubav neljubav ne izražavane izražava rečimaizražava rečima većrečima već onimveć onim štoonim što nešto ne kažešponekad se ljubav nese ljubav ne izražavaljubav ne izražava rečimane izražava rečima većizražava rečima već onimrečima već onim štoveć onim što neonim što ne kažešponekad se ljubav ne izražavase ljubav ne izražava rečimaljubav ne izražava rečima većne izražava rečima već onimizražava rečima već onim štorečima već onim što neveć onim što ne kažeš

Naučite da budete srećni sa onim što imate dok posežete za onim što želite.Ponekad ljudi plaču. Ne zato što su slabi,već zato što su bili jaki predugo.Počnite sa onim što je ispravno, a ne sa onim što je prihvatljivo.Neka misle šta hoće. Ako im je stalo toliko da se bave sa onim što ja radim, onda sam već bolja od njih.U tome je bila sva moja ljubav prema životu: tiha žudnja za onim što će mi možda izmaknuti, gorčina prikrivena zanosom.Ljubav nema nikakve veze s onim što očekujete da ćete dobiti, samo s onim što očekujete da ćete dati – i to je sve!