Ponekad neko mora izaći iz vašeg života – da bi neko bolji ušao!! :)


ponekad-neko-mora-izai-iz-vaeg-ivota-da-bi-neko-bolji-uao
ponekadnekomoraizaćiizvaegživotadabiboljiuaoponekad nekoneko moramora izaćiizaći iziz vašegvašeg životaživota –– dada bibi nekoneko boljibolji ušaoponekad neko moraneko mora izaćimora izaći izizaći iz vašegiz vašeg životavašeg života –života – da– da bida bi nekobi neko boljineko bolji ušaoponekad neko mora izaćineko mora izaći izmora izaći iz vašegizaći iz vašeg životaiz vašeg života –vašeg života – daživota – da bi– da bi nekoda bi neko boljibi neko bolji ušaoponekad neko mora izaći izneko mora izaći iz vašegmora izaći iz vašeg životaizaći iz vašeg života –iz vašeg života – davašeg života – da biživota – da bi neko– da bi neko boljida bi neko bolji ušao

Bila je neko kome sam verovao, neko jak i miran. Neko bolji od mene. Znala je moje najgore strane, a i dalje me je volela. Ali bila je. Sad je nekom drugom.Ne dopusti da se neko tebi približi ako neće otići od tebe bolji i zadovoljniji.Ponekad samo želim da me neko zagrli i kaže: Sve će biti u redu ♥Kad neko ode, odlazi zato što neko drugi treba da dođe.Ako neko postane svestan da je kroćen, kad-tad mora podivljati.Ponekad je život čovjeku toliko bijedan da on svoj porok, htio - ne htio, mora posmatrati kao nešto dobro, neki izvor života. Može se reći da su ljudi često poročni iz dosade.