Politika? Politika liči na žene: shvati ih ozbiljno i završićeš kao crv koga je zgazila velika čizma pecaroša.


politika-politika-lii-na-ene-shvati-ih-ozbiljno-i-zavrie-kao-crv-koga-zgazila-velika-izma-pecaroa
Čarls bukovskipolitikapolitikaličinaženeshvatiihozbiljnozavrićekaocrvkogazgazilavelikačizmapecaroapolitika ličiliči nana ženeshvati ihih ozbiljnoozbiljno ii završićešzavršićeš kaokao crvcrv kogakoga jeje zgazilazgazila velikavelika čizmačizma pecarošapolitika liči naliči na ženeshvati ih ozbiljnoih ozbiljno iozbiljno i završićeši završićeš kaozavršićeš kao crvkao crv kogacrv koga jekoga je zgazilaje zgazila velikazgazila velika čizmavelika čizma pecarošapolitika liči na ženeshvati ih ozbiljno iih ozbiljno i završićešozbiljno i završićeš kaoi završićeš kao crvzavršićeš kao crv kogakao crv koga jecrv koga je zgazilakoga je zgazila velikaje zgazila velika čizmazgazila velika čizma pecarošashvati ih ozbiljno i završićeših ozbiljno i završićeš kaoozbiljno i završićeš kao crvi završićeš kao crv kogazavršićeš kao crv koga jekao crv koga je zgazilacrv koga je zgazila velikakoga je zgazila velika čizmaje zgazila velika čizma pecaroša

Politika je kao bilijar – cilj se postiže jedino sudaranjem.Politika je branša industrije posvećena zabavi.Politika ne vredi ništa van realnosti.Politika je veština da se laže u pravi čas.Mnoge žene mogle bi mnogo i lepo da vole, ali nemaju koga, a sve se prave kao da su već voljene- sramota ih je da priznaju da nisu.Gledajmo na život kao na dečju igru u kojoj ništa nije ozbiljno osim poštenja.