Pokoljenja koja prolaze i gaze ljudska dela ipak ne mogu uništiti čovekove snove, niti mu mogu oslabiti osećanja.


pokoljenja-koja-prolaze-i-gaze-ljudska-dela-ipak-ne-mogu-unititi-ovekove-snove-niti-mu-mogu-oslabiti-oseanja
halil džubranpokoljenjakojaprolazegazeljudskadelaipaknemoguunititičovekovesnovenitimuoslabitiosećanjapokoljenja kojakoja prolazeprolaze ii gazegaze ljudskaljudska deladela ipakipak nene mogumogu uništitiuništiti čovekovečovekove snoveniti mumu mogumogu oslabitioslabiti osećanjapokoljenja koja prolazekoja prolaze iprolaze i gazei gaze ljudskagaze ljudska delaljudska dela ipakdela ipak neipak ne mogune mogu uništitimogu uništiti čovekoveuništiti čovekove snoveniti mu mogumu mogu oslabitimogu oslabiti osećanjapokoljenja koja prolaze ikoja prolaze i gazeprolaze i gaze ljudskai gaze ljudska delagaze ljudska dela ipakljudska dela ipak nedela ipak ne moguipak ne mogu uništitine mogu uništiti čovekovemogu uništiti čovekove snoveniti mu mogu oslabitimu mogu oslabiti osećanjapokoljenja koja prolaze i gazekoja prolaze i gaze ljudskaprolaze i gaze ljudska delai gaze ljudska dela ipakgaze ljudska dela ipak neljudska dela ipak ne mogudela ipak ne mogu uništitiipak ne mogu uništiti čovekovene mogu uništiti čovekove snoveniti mu mogu oslabiti osećanja

Čovjek nije stvoren da bude pobijeđen. Čovjeka mogu uništiti, ali ga ne mogu poraziti.Kad su znali da prodaju maglu, valjda će znati i da kupe polovne snove, mada nikako ne mogu da smislim cenu koja bi pokrila troškove saznanja da smo odmalena sanjali u prazno.Detinjstvo i ono što smo u njemu doživeli zbilja je izvor svih naših snaga i inspiracija. Lepotu kojoj smo se tada divili ne pomrači nijedna s kojom se posle sretamo. Meni nijedno more, nijedna ravnica ne mogu zameniti brda, niti mi ijedna reka i njen huk mogu pomračiti lepotu gorskih potoka i njihov žubor. Rečima koje smo u detinjstvu naučili najlakše se i najradije izražavamo.Bića su vlasnici svojih dela, naslednici svojih dela, nastaju iz svojih dela, predodređena su svojim delima, dela su njihovo utočište. Dela su ta koja dele bića na niska i uzvišena.Mrzim, pa ipak ne mogu da ne želim ono što mrzim.Mogu voleti za dvoje, mogu moliti za dvoje, ako treba mogu i govoriti za dvoje. Ali boriti se? To ne mogu. To je previše, i za mene.