Pogleda čoveka kome je želela da se preda, i kome je odlučila da nikada ne ispriča šta je sada osećala, jer ono sto je sada osećala bilo je daleko od bilo čega konkretnog, fizičkog. On je bio opušteniji, kao da je započinjao jedan interesantan period svog postojanja. - Činija Citata

Pogleda čoveka kome je želela da se preda, i kome je odlučila da nikada ne ispriča šta je sada osećala, jer ono sto je sada osećala bilo je daleko od bilo čega konkretnog, fizičkog. On je bio opušteniji, kao da je započinjao jedan interesantan period svog postojanja.


pogleda-oveka-kome-elela-da-se-preda-i-kome-odluila-da-nikada-ne-ispria-sada-oseala-jer-ono-sto-sada-oseala-bilo-daleko-od-bilo-ega-konkretnog
paulo koeljopogledačovekakomeželeladasepredaodlučilanikadaneispričatasadaosećalajeronostoosećalabilodalekoodčegakonkretnogfizičkogonbiooputenijikaozapočinjaojedaninteresantanperiodsvogpostojanjapogleda čovekačoveka komekome jeje želelaželela dada sese predai komekome jeje odlučilaodlučila dada nikadanikada nene ispričaispriča štaje sadasada osećalajer onoono stosto jeje sadasada osećalaosećala bilobilo jeje dalekodaleko odod bilobilo čegačega konkretnogon jeje biobio opuštenijikao dada jeje započinjaozapočinjao jedanjedan interesantaninteresantan periodperiod svogsvog postojanjapogleda čoveka komečoveka kome jekome je želelaje želela daželela da seda se predai kome jekome je odlučilaje odlučila daodlučila da nikadada nikada nenikada ne ispričane ispriča štaispriča šta ješta je sadaje sada osećalajer ono stoono sto jesto je sadaje sada osećalasada osećala biloosećala bilo jebilo je dalekoje daleko oddaleko od bilood bilo čegabilo čega konkretnogon je bioje bio opuštenijikao da jeda je započinjaoje započinjao jedanzapočinjao jedan interesantanjedan interesantan periodinteresantan period svogperiod svog postojanja

Da nisam našao tebe, bio bih ljut na život, pa ne bih imao ništa, kao ni sada, ali ne bih znao šta je sreća. Ne bi ti bilo lakše, ali bi meni bilo teže, i to je pravo. Nikad te više neću ostaviti samu, sve što se desi, desiće nam se zajedno.Naučila sam da verujem u Boga i da u njemu vidim svoju snagu. Odavno sam odlučila da ću biti slobodna osoba i da se neću bojati. Oduvek sam osećala da je moje pravo da se branim ako mogu.Iznad svega, budi sposoban da duboko osetiš bilo kakvu nepravdu počinjenu prema bilo kome, bilo gdje u svetu.Jer teško je držati se prave mere u besedi pa da se sasvim veruje besednikovim rečima: slušalac kome je stvar poznata i koji je njoj naklonjen može lako pomisliti da je u besedi rečeno manje no što bi on želeo da se spomene i što sam zna; a kome je stvar nepoznata on će, kad čuje ono što prevazilazi njegovo shvatanje, iz pakosti reći da je besednik mnogo šta preterao u svojoj pohvali.Uskrs ide, srce kuca, ko će s kime da se tuca? To ti je prilika kao iz raja, da bilo kome polupaš jaja! xDNemoj kvariti ono što imaš želeći ono što nemaš; seti se da je ono što sada imaš nekada bilo među stvarima o kojima si se samo mogao nadati.