Pobeda nad gnevom jedna je od najvećih pobeda Hristovog vojnika. Mi se obično gnevimo ili na one koje želimo da povratimo od greha ili naklevetnike svoje. Ali, zaboravljamo pritom da je gnev smrtni greh i da želeći druge da spasimo, sebe gubimo.


pobeda-nad-gnevom-jedna-od-najveih-pobeda-hristovog-vojnika-mi-se-obino-gnevimo-ili-na-one-koje-elimo-da-povratimo-od-greha-ili-naklevetnike-svoje
nikolaj velimirovićpobedanadgnevomjednaodnajvećihpobedahristovogvojnikamiseobičnognevimoilinaonekoježelimodapovratimogrehanaklevetnikesvojealizaboravljamopritomgnevsmrtnigrehželećidrugespasimosebegubimopobeda nadnad gnevomgnevom jednajedna jeje odod najvećihnajvećih pobedapobeda hristovoghristovog vojnikami sese običnoobično gnevimognevimo iliili nana oneone kojekoje želimoželimo dada povratimopovratimo odod grehagreha iliili naklevetnikenaklevetnike svojezaboravljamo pritompritom dada jeje gnevgnev smrtnismrtni grehgreh ii dada želećiželeći drugedruge dada spasimosebe gubimopobeda nad gnevomnad gnevom jednagnevom jedna jejedna je odje od najvećihod najvećih pobedanajvećih pobeda hristovogpobeda hristovog vojnikami se običnose obično gnevimoobično gnevimo ilignevimo ili naili na onena one kojeone koje želimokoje želimo daželimo da povratimoda povratimo odpovratimo od grehaod greha iligreha ili naklevetnikeili naklevetnike svojezaboravljamo pritom dapritom da jeda je gnevje gnev smrtnignev smrtni grehsmrtni greh igreh i dai da želećida želeći drugeželeći druge dadruge da spasimo

Sve bitke u životu služe da nas nečemu nauče – uključujući i one koje gubimo. Kad porasteš, otkrićeš da si često branio laž, obmanjivao sebe ili patio zbog gluposti.Nevidljive niti povezuju one koje je sudbina rešila da poveže … Bez obzira na vreme, mesto ili okolnosti, te niti mogu da se rastegnu ili zamrse, ali ...Zar niko ne može da pobjegne od svoje prošlosti? Zar ljudi moraju da se okreću u krugu, nesposobni da izmijene sudbinu koja im je unaprijed određena? I koliko je krvno i psihološko naslijeđe sreća ili nesreća, napredak ili zaustavljenje.Žalosna je istina da se čovekov život zaista sastoji od sklopa nepomirljivih suprotnosti – dana i noći, rođenja i smrti, sreće i nesreće, dobra i zla. Mi čak nismo ni sigurni da će jedna prevagnuti nad drugom, da će dobro nadvladati zlo, a radost suzbiti patnju.Stara šema . Ili si guverner ili đubretar ili hodač po žici ili pljačkaš banaka ili zubar ili berač voća ili si ovo ili si ono. Želiš da radiš dobar posao. Stižeš na svoje radno mesto i onda stojiš i čekaš nekog govnara.Čvrsto verujem u Boga, ali ne idem dalje od toga. Ne pripadam nijednoj denominaciji. Nisam katolik ili presbiterijanac ili baptist ili metodist ili Jevrej ili musliman. Nisam nijedno od tih stvari. I siguran sam da je Bog skroz ok sa tim.