Pa sve kad trne i sve kad svene, kad tmurno izgleda svet oko mene, u meni živi sto vatrometa nekakvog šarenijeg i lepšeg sveta.


pa-sve-kad-trne-i-sve-kad-svene-kad-tmurno-izgleda-svet-oko-mene-u-meni-ivi-sto-vatrometa-nekakvog-arenijeg-i-lepeg-sveta
miroslav mika antićpasvekadtrnesvenetmurnoizgledasvetokomenemeniživistovatrometanekakvogarenijeglepegsvetapa svesve kadkad trnetrne ii svesve kadkad svenekad tmurnotmurno izgledaizgleda svetsvet okooko meneu menimeni živiživi stosto vatrometavatrometa nekakvognekakvog šarenijegšarenijeg ii lepšeglepšeg svetapa sve kadsve kad trnekad trne itrne i svei sve kadsve kad svenekad tmurno izgledatmurno izgleda svetizgleda svet okosvet oko meneu meni živimeni živi stoživi sto vatrometasto vatrometa nekakvogvatrometa nekakvog šarenijegnekakvog šarenijeg išarenijeg i lepšegi lepšeg svetapa sve kad trnesve kad trne ikad trne i svetrne i sve kadi sve kad svenekad tmurno izgleda svettmurno izgleda svet okoizgleda svet oko meneu meni živi stomeni živi sto vatrometaživi sto vatrometa nekakvogsto vatrometa nekakvog šarenijegvatrometa nekakvog šarenijeg inekakvog šarenijeg i lepšegšarenijeg i lepšeg svetapa sve kad trne isve kad trne i svekad trne i sve kadtrne i sve kad svenekad tmurno izgleda svet okotmurno izgleda svet oko meneu meni živi sto vatrometameni živi sto vatrometa nekakvogživi sto vatrometa nekakvog šarenijegsto vatrometa nekakvog šarenijeg ivatrometa nekakvog šarenijeg i lepšegnekakvog šarenijeg i lepšeg sveta

Volela bih da si uvek uz mene. Da si na mojoj strani. I kad sam razdražena. I kad nisam u pravu. I kad nismo sami. I kad sam nepravedna. Pređi preko moje zlobe, umiri me tihim dodirom, ne mučim te bez razloga. Ako ne znaš, sve je uzalud.Jer sve je u nama kad žmurimo, a strano kad otvorimo oči. I sve je naše dok želimo, a tuđe kad se ostvari.Čovjek ima samo tri razloga da bude loše volje: kad ga boli zub, kad mu stanu na kurje oko i kad ide u posjetu tašti.Sve je moguće, sve je na domak ruke, samo se čovjek ne sme predati. Teško je dok se ne odlučis, tada sve prepreke izgledaju neprelazne, sve teškoće nesavladive. Ali kad se otkineš od sebe neodlučnog, kad pobijediš svoju malodušnost, otvore se pred tobom neslućeni putevi, i svijet više nije skučen, ni pun prijetnji.Sve ima svoje, kad mrzne i vri kad menja boje, kad vene i zri sve ima svoje, početak i kraj tame postoje da bi prizvale sjaj.Teorija je kad se sve zna, a nište ne funkcioniše. Praksa je kad sve funkcioniše, a niko ne zna zašto.