Čovjek je najmanje svoj kada govori o sebi. Dajte mu masku i reći će vam istinu.


ovjek-najmanje-svoj-kada-govori-o-sebi-dajte-mu-masku-i-rei-e-vam-istinu
oskar vajldČovjeknajmanjesvojkadagovorisebidajtemumaskurećićevamistinuČovjek jeje najmanjenajmanje svojsvoj kadakada govorigovori oo sebidajte mumu maskumasku ii rećireći ćeće vamvam istinuČovjek je najmanjeje najmanje svojnajmanje svoj kadasvoj kada govorikada govori ogovori o sebidajte mu maskumu masku imasku i rećii reći ćereći će vamće vam istinuČovjek je najmanje svojje najmanje svoj kadanajmanje svoj kada govorisvoj kada govori okada govori o sebidajte mu masku imu masku i rećimasku i reći ćei reći će vamreći će vam istinuČovjek je najmanje svoj kadaje najmanje svoj kada govorinajmanje svoj kada govori osvoj kada govori o sebidajte mu masku i rećimu masku i reći ćemasku i reći će vami reći će vam istinu

Čovek je najmanje svoj kada govori o sebi. Dajte mu masku i reći će vam istinu.Najsrećniji je onaj o kome svet najmanje govori, dobro ili loše.Treba reći potpunu istinu. Ljudi će verovati u dobro, ako im iskreno kažemo i ono što je loše.Pisac mora imati taj neki mali glas u sebi koji govori: “Reci istinu. Otkrij nekoliko tajni ovde.”Mnogo više možete reći o osobi na osnovu onoga što govori o drugima, nego na osnovu onoga što drugi govore o njoj.Ko je pametan, taj će u razgovoru manje misliti na ono o čemu govori, a više na onoga s kim razgovara. Ako tako bude činio, može biti uveren da neće reći ništa zbog čega bi se kasnije mogao kajati.