Čovjek mora proživjeti mnoge nesavršene sate da bi došao do nekoliko savršenih. Moraš ubiti deset sati da bi dva sata istinski živio. Ali moraš biti pažljiv, da ne ubiješ sve sate. Sve godine. - Činija Citata

Čovjek mora proživjeti mnoge nesavršene sate da bi došao do nekoliko savršenih. Moraš ubiti deset sati da bi dva sata istinski živio. Ali moraš biti pažljiv, da ne ubiješ sve sate. Sve godine.


ovjek-mora-proivjeti-mnoge-nesavrene-sate-da-bi-doao-do-nekoliko-savrenih-mora-ubiti-deset-sati-da-bi-dva-sata-istinski-ivio-ali-mora-biti-paljiv-da
Čarls bukovskiČovjekmoraproživjetimnogenesavrenesatedabidoaodonekolikosavrenihmoraubitidesetsatidvasataistinskiživioalimorabitipažljivneubijesvesatesvegodineČovjek moramora proživjetiproživjeti mnogemnoge nesavršenenesavršene satesate dada bibi došaodošao dodo nekolikonekoliko savršenihmoraš ubitiubiti desetdeset satisati dada bibi dvadva satasata istinskiistinski živioali morašmoraš bitibiti pažljivda nene ubiješubiješ svesve satesve godineČovjek mora proživjetimora proživjeti mnogeproživjeti mnoge nesavršenemnoge nesavršene satenesavršene sate dasate da bida bi došaobi došao dodošao do nekolikodo nekoliko savršenihmoraš ubiti desetubiti deset satideset sati dasati da bida bi dvabi dva satadva sata istinskisata istinski živioali moraš bitimoraš biti pažljivda ne ubiješne ubiješ sveubiješ sve sate

Sve može biti. Ali jedno ne može: ne može biti da će posve i zauvjek nestati velikih i umnih a duševnih ljudi koji će za božju ljubav podizati trajne građevine, da bi zemlja bila ljepša i čovjek na njoj živio lakše i bolje. Kad bi njih nestalo, to bi značilo da će i božja ljubav ugasnuti i nestati sa svijeta. To ne može biti.Jednostavno može biti teže od komplikovanog. Moraš naporno raditi da bi napravio nešto jednostavno. Ali je vredno zato što na kraju kada dođeš do toga, možeš pomeriti planine.Treba ubiti vreme do jutra. Dobro bi mi došao neki saučesnik za taj zločin. :)Treba ubiti vreme do jutra... Dobro bi mi došao neki saučesnik za taj zločin...Treba ubiti vreme do jutra… Dobro bi mi došao neki saučesnik za taj zločin…Čovjek mora biti zaljubljen u jednu ženu da bi stvorio osnovu za prijateljstvo.