Čovjek mora biti dovoljno velik da prizna svoje pogreške, dovoljno pametan da od njih ima koristi i dovoljno jak da ih ispravi.


ovjek-mora-biti-dovoljno-velik-da-prizna-svoje-pogreke-dovoljno-pametan-da-od-njih-ima-koristi-i-dovoljno-jak-da-ih-ispravi
odabrane posloviceČovjekmorabitidovoljnovelikdapriznasvojepogrekepametanodnjihimakoristijakihispraviČovjek moramora bitibiti dovoljnodovoljno velikvelik dada priznaprizna svojesvoje pogreškedovoljno pametanpametan dada odod njihnjih imaima koristikoristi ii dovoljnodovoljno jakjak dada ihih ispraviČovjek mora bitimora biti dovoljnobiti dovoljno velikdovoljno velik davelik da priznada prizna svojeprizna svoje pogreškedovoljno pametan dapametan da odda od njihod njih imanjih ima koristiima koristi ikoristi i dovoljnoi dovoljno jakdovoljno jak dajak da ihda ih ispraviČovjek mora biti dovoljnomora biti dovoljno velikbiti dovoljno velik dadovoljno velik da priznavelik da prizna svojeda prizna svoje pogreškedovoljno pametan da odpametan da od njihda od njih imaod njih ima koristinjih ima koristi iima koristi i dovoljnokoristi i dovoljno jaki dovoljno jak dadovoljno jak da ihjak da ih ispraviČovjek mora biti dovoljno velikmora biti dovoljno velik dabiti dovoljno velik da priznadovoljno velik da prizna svojevelik da prizna svoje pogreškedovoljno pametan da od njihpametan da od njih imada od njih ima koristiod njih ima koristi injih ima koristi i dovoljnoima koristi i dovoljno jakkoristi i dovoljno jak dai dovoljno jak da ihdovoljno jak da ih ispravi

Govor bi trebao biti poput ženske suknje: dovoljno dugačak da bi pokrio temu, a dovoljno kratak da bi bilo zanimljivo.Kada već dođe do toga, pustim ih da misle šta hoće. Ako mi je dovoljno stalo da se bave onim što ja radim, samim tim sam bolja od njih.Dovoljno mlada da znam da mogu, dovoljno stara da znam da ne trebam, dovoljno luda da svejedno to uradim… xDKako bi pokazao da je hipoteza očigledna, nije dovoljno da svi fenomeni slede iz toga, već, ako to vodi nečemu suprotnom jednom od pojedinačnih fenomena, to je dovoljno da se dokaže njegova netačnost.Govor treba da bude poput ženske suknje: dovoljno dugačak da bi pokrio temu, a dovoljno kratak da bi bilo zanimljivo.Najteže je slušati čoveka koji nema dovoljno duše da bi govorio dobro, niti dovoljno pameti da bi ćutao.