Čovječanstvo poseduje različite kreativne kapacitete, a osjećaj optimizma, za koji mislim da postoji razlog, zapravo dolazi iz istorije. Ne iz egzistencije ovih kapaciteta, već iz činjenice da su tokom istorije ljudi vodili hrabru borbu protiv strašnih stvari i osvajali veoma važne borbe za slobodu i pravdu, ne bez regresija jer se stvari kreću i unazad, takođe, ali je tokom vremena došlo do definitivnog progresa u proširenju oblasti prava, pravde, moralnih obzira.


ovjeanstvo-poseduje-razliite-kreativne-kapacitete-a-osjeaj-optimizma-za-koji-mislim-da-postoji-razlog-zapravo-dolazi-iz-istorije-ne-iz-egzistencije
noam ČomskiČovječanstvoposedujerazličitekreativnekapaciteteosjećajoptimizmazakojimislimdapostojirazlogzapravodolaziizistorijeneegzistencijeovihkapacitetavećčinjenicesutokomistorijeljudivodilihrabruborbuprotivstranihstvariosvajaliveomavažneborbeslobodupravdunebezregresijajersekrećuunazadtakođealivremenadolododefinitivnogprogresaproirenjuoblastipravapravdemoralnihobziraČovječanstvo posedujeposeduje različiterazličite kreativnekreativne kapaciteteosjećaj optimizmaza kojikoji mislimmislim dada postojipostoji razlogzapravo dolazidolazi iziz istorijene iziz egzistencijeegzistencije ovihovih kapacitetaveć iziz činjenicečinjenice dada susu tokomtokom istorijeistorije ljudiljudi vodilivodili hrabruhrabru borbuborbu protivprotiv strašnihstrašnih stvaristvari ii osvajaliosvajali veomaveoma važnevažne borbeborbe zaza sloboduslobodu ii pravdune bezbez regresijaregresija jerjer sese stvaristvari krećukreću ii unazadali jeje tokomtokom vremenavremena došlodošlo dodo definitivnogdefinitivnog progresaprogresa uu proširenjuproširenju oblastioblasti pravamoralnih obziraČovječanstvo poseduje različiteposeduje različite kreativnerazličite kreativne kapacitetea osjećaj optimizmaza koji mislimkoji mislim damislim da postojida postoji razlogzapravo dolazi izdolazi iz istorijene iz egzistencijeiz egzistencije ovihegzistencije ovih kapacitetaveć iz činjeniceiz činjenice dačinjenice da suda su tokomsu tokom istorijetokom istorije ljudiistorije ljudi vodililjudi vodili hrabruvodili hrabru borbuhrabru borbu protivborbu protiv strašnihprotiv strašnih stvaristrašnih stvari istvari i osvajalii osvajali veomaosvajali veoma važneveoma važne borbevažne borbe zaborbe za sloboduza slobodu islobodu i pravdune bez regresijabez regresija jerregresija jer sejer se stvarise stvari krećustvari kreću ikreću i unazadali je tokomje tokom vremenatokom vremena došlovremena došlo dodošlo do definitivnogdo definitivnog progresadefinitivnog progresa uprogresa u proširenjuu proširenju oblastiproširenju oblasti prava

O monasi, postoje dve vrste bolesti. Fizička bolest i mentalna bolest. Postoje ljudi koji kao da su lišeni fizičkih bolesti tokom godinu ili dve, čak i tokom sto godina i više. Ali retki su oni u ovome svetu koji su lišeni mentalne bolesti čak i za trenutak, sem onih koji su se oslobodili mentalnih nečistoća.Žena pada iz raznih uzroka: iz ljubavi, iz dosade, iz strasti fizičke, iz sujete, iz slabosti volje, iz interesa materijalnog, iz romantike, iz manije, iz perverzije, iz osvete.Japanci su jako interesantni. Neki ljudi misle da oni kopiraju stvari. Ja ne mislim više tako. Ja mislim da oni u stvari ponovo izmišljaju stvari. Oni dođu do nečega što je već izmišljeno i proučavaju ga dok ga ne budu detaljno razumeli. U nekim slucajevima oni ga na kraju razumeju bolje nego njegov originalni izumitelj.Danas, mladom čoveku nije dozvoljeno da radi, jer nema slobodnih radnih mesta, zapravo sva ta potencijalna mesta su popunjena nekim dosadnim, starim, olinjalim tipovima, koji ništa ne preduzimaju da se izvučemo iz blata u koje smo se zaglibili. To opet znači da je mladima – željnim znanja i progresa – sve uskraćeno. A najviše životne radosti! Kako neki mladić može sebi da obezbedi penziju, kad nema posla do trideset i neke godine? U ovom trenutku, mi mladi nemamo budućnosti.Mislim da su različite religije zapravo drugačija vrata na istoj kući. Nekad mislim da takva kuća postoji, nekad mislim da ne postoji. Velika je to misterija.I nebo i zemlja i hiljade drugih stvari rođene su iz postojanja, samo postojanje je rođeno iz nepostojanja.