Čovek stavlja svoj potpis na svaki predmet koji dodirne.


ovek-stavlja-svoj-potpis-na-svaki-predmet-koji-dodirne
ivan cankarČovekstavljasvojpotpisnasvakipredmetkojidodirneČovek stavljastavlja svojsvoj potpispotpis nana svakisvaki predmetpredmet kojikoji dodirneČovek stavlja svojstavlja svoj potpissvoj potpis napotpis na svakina svaki predmetsvaki predmet kojipredmet koji dodirneČovek stavlja svoj potpisstavlja svoj potpis nasvoj potpis na svakipotpis na svaki predmetna svaki predmet kojisvaki predmet koji dodirneČovek stavlja svoj potpis nastavlja svoj potpis na svakisvoj potpis na svaki predmetpotpis na svaki predmet kojina svaki predmet koji dodirne

Ponekad ćete jasnije prodreti u čoveka koji laže nego u onoga koji kaže istinu. Istina, kao i svetlost, zaslepljuje. Laž je naprotiv, poput lepog sumraka u kojem se ističe svaki predmet.Ovo je kuća ljubavi, a ne dom tvoga oca ili tvojih sestara. Ko glavu svoju odsijeca, na tle je stavlja, taj stječe pravo na ulaz. Da, ko glavu odsijeca, na tle je stavlja i potom nogama gazi. Dođi ako si spreman na to.Čovek se navikne na svaki smrad.Parfem o ženi kaže više nego njen potpis.Za ono što žene čine za svoj izgled, svaki trgovac polovnim automobilima bi dospio u zatvor.Čovek je najmanje svoj kada govori o sebi. Dajte mu masku i reći će vam istinu.