Čovek je sklon nabrajanju svojih nevolja, ali nikada ne nabraja svoje radosti. Kada bi ih  nabrojao onako kako to one zaslužuju uvideo bi da svako ima dovoljno sreće u životu.


ovek-sklon-nabrajanju-svojih-nevolja-ali-nikada-ne-nabraja-svoje-radosti-kada-bi-ih-nabrojao-onako-kako-to-one-zasluuju-uvideo-bi-da-svako-ima
fjodor dostojevskiČoveksklonnabrajanjusvojihnevoljaalinikadanenabrajasvojeradostikadabiihnabrojaoonakokakotoonezaslužujuuvideodasvakoimadovoljnosrećeživotuČovek jeje sklonsklon nabrajanjunabrajanju svojihsvojih nevoljaali nikadanikada nene nabrajanabraja svojesvoje radostikada bibi ihihnabrojaonabrojao onakoonako kakoone zaslužujuzaslužuju uvideouvideo bibi dada svakosvako imaima dovoljnodovoljno srećesreće uu životuČovek je sklonje sklon nabrajanjusklon nabrajanju svojihnabrajanju svojih nevoljaali nikada nenikada ne nabrajane nabraja svojenabraja svoje radostikada bi ihbi ihih nabrojaonabrojao onakonabrojao onako kakokako to oneone zaslužuju uvideozaslužuju uvideo biuvideo bi dabi da svakoda svako imasvako ima dovoljnoima dovoljno srećedovoljno sreće usreće u životu

Čovek je sklon nabrajanju svojih nevolja, ali nikada ne nabraja svoje radosti. Kada bi ih nabrojao onako kako to one zaslužuju uvideo bi da svako ima dovoljno sreće u životu.Čovek nikada ne sme prestati sanjati. San je hrana duši, kao što je jelo hrana telu. Vrlo često u životu vidimo svoje snove izjalovljene i svoje želje osujećene, ali treba da nastavimo da sanjamo, jer, u protivnom, naša duša umire.Umela je da odglumi ravnodušnost. Kada bi pogledao u nju, nasmejala bi se pokazujući mu šta je izgubio. A suze, njih je čuvala, on ionako ne bi umeo da ih ...Više nego muškarac za sebe, žena tvrdo veruje da bez svojih poroka ne bi mogla imati ni dana zadovoljstva i da bi je veliki broj vrlina samo osiromašio, kao što alkoholičar veruje da bi umro bez svoje čaše, i kockar bez svoje kocke.Čovjek mora biti dovoljno velik da prizna svoje pogreške, dovoljno pametan da od njih ima koristi i dovoljno jak da ih ispravi.Najveće zadovoljstvo nije u seksu, već u strasti. Kada je strast velika, seks dolazi da bi dovršio ples, ali on nikad nije bitan. Onaj ko je zaljubljen vodi ljubav čak i kada to ne radi. Kada se tela susretnu, to je samo prelivanje čaše!