Čovek se ne boji samo opasnosti koja postoji, nego još više opasnosti koju sluti; boji se i mogućeg i nemogućeg. Uobražene opasnosti su najdublje, i uobraženi neprijatelji su najkrvoločniji.


ovek-se-ne-boji-samo-opasnosti-koja-postoji-nego-jo-vie-opasnosti-koju-sluti-boji-se-i-mogueg-i-nemogueg-uobraene-opasnosti-su-najdublje-i-uobraeni
jovan dučićČoveksenebojisamoopasnostikojapostojinegojoviekojuslutimogućegnemogućeguobraženesunajdubljeuobraženineprijateljinajkrvoločnijiČovek sese nene bojiboji samosamo opasnostiopasnosti kojakoja postojinego jošjoš viševiše opasnostiopasnosti kojukoju slutiboji sese ii mogućegmogućeg ii nemogućeguobražene opasnostiopasnosti susu najdubljei uobraženiuobraženi neprijateljineprijatelji susu najkrvoločnijiČovek se nese ne bojine boji samoboji samo opasnostisamo opasnosti kojaopasnosti koja postojinego još višejoš više opasnostiviše opasnosti kojuopasnosti koju slutiboji se ise i mogućegi mogućeg imogućeg i nemogućeguobražene opasnosti suopasnosti su najdubljei uobraženi neprijateljiuobraženi neprijatelji suneprijatelji su najkrvoločniji

Osećaj opasnosti je uzbudljiv. Izazov je u pronalaženju novih opasnosti.Strah od opasnosti je hiljadu puta veći od same opasnosti.Bezbožnik se boji skoropostižne smrti, lopov se boji obijača, ubica se boji mača, gordljivac se boji sramote, klevetnik se boji suda istine.Brod sa više kapetana često je u opasnosti.Svaki čovek shvata kada se nalazi u opasnosti; počinje neobično da se ponaša, da sluti, da njuši nešto u vazduhu. I pokušava samog sebe da zavara, jer misli da neće uspeti da se suoči sa situacijom. Oni su se zavarali sve do sada; ali uvek nastupi jedan trenutak kada čovek mora da pogleda istini u oči.Pravo znanje je biti svestan smetnji pre smetnji, biti svestan opasnosti pre opasnosti, biti svestan razaranja pre razaranja, biti svestan nesreće pre nesreće. Snažna akcija je treniranje tela bez opterećenosti telom, vežbanje uma bez korišćenja umom, radeći u svetu, a da se ne bude pogođen svetom, provodeći zadatke, a da se ne bude zatrpan zadacima.