Čovek je rođen da radi, trpi i da se bori. Ko tako ne čini, mora propasti!


ovek-ro-da-radi-trpi-i-da-se-bori-ko-tako-ne-ini-mora-propasti
nikola teslaČovekrođendaraditrpiseborikotakonečinimorapropastiČovek jeje rođenrođen dada raditrpi ii dada sese boriko takotako nene činimora propastiČovek je rođenje rođen darođen da raditrpi i dai da seda se boriko tako netako ne činiČovek je rođen daje rođen da raditrpi i da sei da se boriko tako ne činiČovek je rođen da raditrpi i da se bori

Ne brini ti, moj brajko, hoće li narod propasti ili neće, nego radi ono što si ti kadar! Pa ako svaki uradi onoliko koliko je kadar, neće narod nikad propasti.Čovek doduše najčešće govori radi sebe, ali mora da oseti odjek svojih reči.Zapad je izgubio Hrista; zbog toga mora propasti.Čovek nije rođen da tegli lance nego da širi krila.Čovek je rođen za zadovoljstvo: on ga osjeća i za njega mu nisu potrebni drugi dokazi.Najbolji način da se čovek oseti živ je – voleti. Čovek je rođen da voli i da stvara. ~ Marlon Brando