Čovek je rođen da radi, trpi i da se bori. Ko tako ne čini, mora propasti!


ovek-ro-da-radi-trpi-i-da-se-bori-ko-tako-ne-ini-mora-propasti
nikola teslaČovekrođendaraditrpiseborikotakonečinimorapropastiČovek jeje rođenrođen dada raditrpi ii dada sese boriko takotako nene činimora propastiČovek je rođenje rođen darođen da raditrpi i dai da seda se boriko tako netako ne činiČovek je rođen daje rođen da raditrpi i da sei da se boriko tako ne činiČovek je rođen da raditrpi i da se bori

Čovek doduše najčešće govori radi sebe, ali mora da oseti odjek svojih reči.Najbolji način da se čovek oseti živ je – voleti. Čovek je rođen da voli i da stvara. ~ Marlon BrandoSvaka nepravda je jednaka, a čovjeku se čini da je najveća koja je njemu učinjena. A ako mu se čini, onda i jeste tako, jer ne može se misliti tuđom glavom.Čovek može i od jedne reči da živi, samo ako u njemu ima rešenosti da se bori i borbom održava u životu.Zar je ovaj kukavica jer je klonuo, dok je onaj koji trpi heroj? Međutim je ljubav prema životu tako jaka da se prvi više borio da ne bi klonuo nego drugi da bi trpio.Ne brini ti, moj brajko, hoće li narod propasti ili neće, nego radi ono što si ti kadar! Pa ako svaki uradi onoliko koliko je kadar, neće narod nikad propasti.