Čovek nikada ne sme zanemariti svoju porodicu zbog posla.


ovek-nikada-ne-sme-zanemariti-svoju-porodicu-zbog-posla
volt dizniČoveknikadanesmezanemaritisvojuporodicuzbogposlaČovek nikadanikada nene smesme zanemaritizanemariti svojusvoju porodicuporodicu zbogzbog poslaČovek nikada nenikada ne smene sme zanemaritisme zanemariti svojuzanemariti svoju porodicusvoju porodicu zbogporodicu zbog poslaČovek nikada ne smenikada ne sme zanemaritine sme zanemariti svojusme zanemariti svoju porodicuzanemariti svoju porodicu zbogsvoju porodicu zbog poslaČovek nikada ne sme zanemaritinikada ne sme zanemariti svojune sme zanemariti svoju porodicusme zanemariti svoju porodicu zbogzanemariti svoju porodicu zbog posla

Ne sme se zanemariti čar zabranjenog voća.Ako zanemariš svoju umetnost jedan dan, ona će tebe zanemariti dva.U politici – nikada se ne povlači, nikada se ne predomišljaj… nikada ne priznaji svoju grešku.U politici - nikada se ne povlači, nikada se ne predomišljaj... nikada ne priznaji svoju grešku.Čovek nikad ne sme upotrebljavatu srestva koja sam osudje.Čovek nikada ne sme prestati sanjati. San je hrana duši, kao što je jelo hrana telu. Vrlo često u životu vidimo svoje snove izjalovljene i svoje želje osujećene, ali treba da nastavimo da sanjamo, jer, u protivnom, naša duša umire.