Čovek nije ljubomoran kad voli, već kad želi da bude voljen.


ovek-nije-ljubomoran-kad-voli-ve-kad-eli-da-bude-voljen
ruske posloviceČoveknijeljubomorankadvolivećželidabudevoljenČovek nijenije ljubomoranljubomoran kadkad voliveć kadkad želiželi dada budebude voljenČovek nije ljubomorannije ljubomoran kadljubomoran kad voliveć kad želikad želi daželi da budeda bude voljenČovek nije ljubomoran kadnije ljubomoran kad voliveć kad želi dakad želi da budeželi da bude voljenČovek nije ljubomoran kad voliveć kad želi da budekad želi da bude voljen

Kad voli čovek nije ljubomoran, već kad želi da bude voljen!Nije ljubomoran onaj koji voli, već onaj koji hoće da je voljen.Muškarac veruje u ljubav i kad nije nikad bio voljen: i zanosi se ljubavlju i onda kada ne voli ženu.Muškarac veruje u ljubav i kad nije nikad bio voljen; i zanosi se ljubavlju i onda kada ne voli ženu.Od dvoje zaljubljenih – jedan voli, a drugi dozvoljava da bude voljen.Svaki muškarac želi da bude prvi nekoj ženi, a nijedan ne želi da bude poslednji :)