Čovek mora da nauči da poštuje svoje uspomene i da u njima pronalazi radost, a ne bol.


ovek-mora-da-naui-da-potuje-svoje-uspomene-i-da-u-njima-pronalazi-radost-a-ne-bol
ČovekmoradanaučipotujesvojeuspomenenjimapronalaziradostnebolČovek moramora dada naučinauči dada poštujepoštuje svojesvoje uspomeneuspomene ii dada uu njimanjima pronalazipronalazi radostne bolČovek mora damora da naučida nauči danauči da poštujeda poštuje svojepoštuje svoje uspomenesvoje uspomene iuspomene i dai da uda u njimau njima pronalazinjima pronalazi radosta ne bolČovek mora da naučimora da nauči dada nauči da poštujenauči da poštuje svojeda poštuje svoje uspomenepoštuje svoje uspomene isvoje uspomene i dauspomene i da ui da u njimada u njima pronalaziu njima pronalazi radostČovek mora da nauči damora da nauči da poštujeda nauči da poštuje svojenauči da poštuje svoje uspomeneda poštuje svoje uspomene ipoštuje svoje uspomene i dasvoje uspomene i da uuspomene i da u njimai da u njima pronalazida u njima pronalazi radost

Čovek koji želi da nešto nauči o svetu mora prvo naučiti o njegovim detaljima.Čovek i nesvesno ispravlja svoje uspomene, idealizujući ljude i događaje koji su mu dragi, potiskujući i potpuno zaboravljajući one koji su mu neugodni.Ko ne poštuje tudju radost, nije je ni sam vredan.Mi više težimo ka tome da izbegnemo bol, nego da susretnemo radost.Ljubav ima svoj instinkt, te pronalazi svoj put do srca kao što insekt pronalazi put do cvijeta, sa voljom koju ništa ne može zabraniti ili odvratiti.Da bi čovek bio slobodan nije dovoljno odbaciti svoje okove, već živeti na način da poštuje i razvija slobodu drugih ljudi.