Čovek može voleti samo ono biće za koje je uveren da će biti prisutno kada mu zatreba.


ovek-moe-voleti-samo-ono-bie-za-koje-uveren-da-e-biti-prisutno-kada-mu-zatreba
geteČovekmoževoletisamoonobićezakojeuverendaćebitiprisutnokadamuzatrebaČovek možemože voletivoleti samosamo onoono bićebiće zaza kojekoje jeje uverenuveren dada ćeće bitibiti prisutnoprisutno kadakada mumu zatrebaČovek može voletimože voleti samovoleti samo onosamo ono bićeono biće zabiće za kojeza koje jekoje je uverenje uveren dauveren da ćeda će bitiće biti prisutnobiti prisutno kadaprisutno kada mukada mu zatrebaČovek može voleti samomože voleti samo onovoleti samo ono bićesamo ono biće zaono biće za kojebiće za koje jeza koje je uverenkoje je uveren daje uveren da ćeuveren da će bitida će biti prisutnoće biti prisutno kadabiti prisutno kada muprisutno kada mu zatrebaČovek može voleti samo onomože voleti samo ono bićevoleti samo ono biće zasamo ono biće za kojeono biće za koje jebiće za koje je uverenza koje je uveren dakoje je uveren da ćeje uveren da će bitiuveren da će biti prisutnoda će biti prisutno kadaće biti prisutno kada mubiti prisutno kada mu zatreba

Čovek može ljubiti samo onoga za koga je uveren da će biti prisutan kad mu ustreba.Čovek može da ljubi samo onog za koga je uveren da će biti prisutan kad mu ustreba.Teško je kada živiš za dan koji ne znaš kada će doći, za dan kada ćeš je ponovo videti. Teško je, kada si sam i nedostaje ti glas, lice, dodir, osmeh, kada ti nedostaje biće koje je tvoja bolja polovina. Teško je prijatelji. Želim vam da nikad to ne iskusite, jer taj bol prijatelji, nije za ljude.Čovek ne može biti iskreniji osim kada prizna za sebe da je lažov.Ko je pametan, taj će u razgovoru manje misliti na ono o čemu govori, a više na onoga s kim razgovara. Ako tako bude činio, može biti uveren da neće reći ništa zbog čega bi se kasnije mogao kajati.Ko je pametan, taj će u razgovoru manje misliti na ono o čemu govori, a više na onoga sa kim razgovara. Ako tako bude činio, može biti uveren da neće reći ništa zbog čega bi se kasnije mogao kajati.