Čovek može voleti samo ono biće za koje je uveren da će biti prisutno kada mu zatreba.


ovek-moe-voleti-samo-ono-bie-za-koje-uveren-da-e-biti-prisutno-kada-mu-zatreba
geteČovekmoževoletisamoonobićezakojeuverendaćebitiprisutnokadamuzatrebaČovek možemože voletivoleti samosamo onoono bićebiće zaza kojekoje jeje uverenuveren dada ćeće bitibiti prisutnoprisutno kadakada mumu zatrebaČovek može voletimože voleti samovoleti samo onosamo ono bićeono biće zabiće za kojeza koje jekoje je uverenje uveren dauveren da ćeda će bitiće biti prisutnobiti prisutno kadaprisutno kada mukada mu zatrebaČovek može voleti samomože voleti samo onovoleti samo ono bićesamo ono biće zaono biće za kojebiće za koje jeza koje je uverenkoje je uveren daje uveren da ćeuveren da će bitida će biti prisutnoće biti prisutno kadabiti prisutno kada muprisutno kada mu zatrebaČovek može voleti samo onomože voleti samo ono bićevoleti samo ono biće zasamo ono biće za kojeono biće za koje jebiće za koje je uverenza koje je uveren dakoje je uveren da ćeje uveren da će bitiuveren da će biti prisutnoda će biti prisutno kadaće biti prisutno kada mubiti prisutno kada mu zatreba

Čovek može da ljubi samo onog za koga je uveren da će biti prisutan kad mu ustreba.Čovek može ljubiti samo onoga za koga je uveren da će biti prisutan kad mu ustreba.Čovek je, pored uma, obdaren i srcem, osećanjem i voljom kao snagom koja može da ostvari ono što um i srce nađu da treba. A osim toja, obdaren je još i slobodom. Čovek može onako kako Bog hoće a može i suprotno. Jer, što kaže naš filozof Koža Knežević, „čovek je biće kome može i Bog da se obraduje, a od koga može i đavo da se postidi“. Vidite koliki je to ogroman razmak! Gde ćemo se naći, zavisi od nas.Kada sam zaista počeo voleti sebe, shvatio sam koliko može biti uvredljivo kada pokušavam da nateram nekoga da radi ono što ja hoću, iako znam da trenutak nije pravi i da ta osoba nije spremna za to, pa čak i onda kada sam ta osoba ja. Danas, ja to zovem poštovanje.Ko je pametan, taj će u razgovoru manje misliti na ono o čemu govori, a više na onoga sa kim razgovara. Ako tako bude činio, može biti uveren da neće reći ništa zbog čega bi se kasnije mogao kajati.Ko je pametan, taj će u razgovoru manje misliti na ono o čemu govori, a više na onoga s kim razgovara. Ako tako bude činio, može biti uveren da neće reći ništa zbog čega bi se kasnije mogao kajati.