Čovek može da ljubi samo onog za koga je uveren da će biti prisutan kad mu ustreba.


ovek-moe-da-ljubi-samo-onog-za-koga-uveren-da-e-biti-prisutan-kad-mu-ustreba
geteČovekmožedaljubisamoonogzakogauverenćebitiprisutankadmuustrebaČovek možemože dada ljubiljubi samosamo onogonog zaza kogakoga jeje uverenuveren dada ćeće bitibiti prisutanprisutan kadkad mumu ustrebaČovek može damože da ljubida ljubi samoljubi samo onogsamo onog zaonog za kogaza koga jekoga je uverenje uveren dauveren da ćeda će bitiće biti prisutanbiti prisutan kadprisutan kad mukad mu ustrebaČovek može da ljubimože da ljubi samoda ljubi samo onogljubi samo onog zasamo onog za kogaonog za koga jeza koga je uverenkoga je uveren daje uveren da ćeuveren da će bitida će biti prisutanće biti prisutan kadbiti prisutan kad muprisutan kad mu ustrebaČovek može da ljubi samomože da ljubi samo onogda ljubi samo onog zaljubi samo onog za kogasamo onog za koga jeonog za koga je uverenza koga je uveren dakoga je uveren da ćeje uveren da će bitiuveren da će biti prisutanda će biti prisutan kadće biti prisutan kad mubiti prisutan kad mu ustreba

Čovek može ljubiti samo onoga za koga je uveren da će biti prisutan kad mu ustreba.Čovek može voleti samo ono biće za koje je uveren da će biti prisutno kada mu zatreba.Čovek je, pored uma, obdaren i srcem, osećanjem i voljom kao snagom koja može da ostvari ono što um i srce nađu da treba. A osim toja, obdaren je još i slobodom. Čovek može onako kako Bog hoće a može i suprotno. Jer, što kaže naš filozof Koža Knežević, „čovek je biće kome može i Bog da se obraduje, a od koga može i đavo da se postidi“. Vidite koliki je to ogroman razmak! Gde ćemo se naći, zavisi od nas.Žena se pretvara i laže, i kad ljubi, i kad ne ljubi.Čovek nije stvoren za poraz. Čovek može biti uništen, ali ne i poražen.Ko je pametan, taj će u razgovoru manje misliti na ono o čemu govori, a više na onoga s kim razgovara. Ako tako bude činio, može biti uveren da neće reći ništa zbog čega bi se kasnije mogao kajati.