Čovek kad se rodi, rodi se sa sekirom u ustima. Tako onaj čiji govor nije odmeren seče sebe tom sekirom. - Činija Citata

Čovek kad se rodi, rodi se sa sekirom u ustima. Tako onaj čiji govor nije odmeren seče sebe tom sekirom.


ovek-kad-se-rodi-rodi-se-sekirom-u-ustima-tako-onaj-iji-govor-nije-odmeren-see-sebe-tom-sekirom
gotama budaČovekkadserodirodisekiromustimatakoonajčijigovornijeodmerensečesebetomsekiromČovek kadkad sese rodirodi sese sasa sekiromsekirom uu ustimatako onajonaj čijičiji govornije odmerenodmeren sečeseče sebesebe tomtom sekiromČovek kad sekad se rodirodi se sase sa sekiromsa sekirom usekirom u ustimatako onaj čijionaj čiji govorčiji govor nijegovor nije odmerennije odmeren sečeodmeren seče sebeseče sebe tomsebe tom sekiromČovek kad se rodirodi se sa sekiromse sa sekirom usa sekirom u ustimatako onaj čiji govoronaj čiji govor niječiji govor nije odmerengovor nije odmeren sečenije odmeren seče sebeodmeren seče sebe tomseče sebe tom sekiromrodi se sa sekirom use sa sekirom u ustimatako onaj čiji govor nijeonaj čiji govor nije odmerenčiji govor nije odmeren sečegovor nije odmeren seče sebenije odmeren seče sebe tomodmeren seče sebe tom sekirom

Nezadovoljstvo je kao zver, nemoćna kad se rodi, strašna kad ojača.Čovek se rodi kao genije, a umre kao idiot.Nemo nascitur sapiens, sed fit. – Nitko se ne rodi mudar.Najbolja stvar na ovom svetu, koja može čoveku da se dogodi, jeste da se rodi srećan.Ko tebe voli taj će zakasniti da se na vreme leči i da se ponovo rodi.Kad na vrbi rodi grožđe.