Čovek je često svoja žrtva. A ako to nije, često su mu žrtve drugi.


ovek-esto-svoja-rtva-a-ako-to-nije-esto-su-mu-rtve-drugi
vladan desnicaČovekčestosvojažrtvaakotonijesumužrtvedrugiČovek jeje čestočesto svojasvoja žrtvačesto susu mumu žrtvežrtve drugiČovek je čestoje često svojačesto svoja žrtvaako to niječesto su musu mu žrtvemu žrtve drugiČovek je često svojaje često svoja žrtvaa ako to niječesto su mu žrtvesu mu žrtve drugiČovek je često svoja žrtvačesto su mu žrtve drugi

Premilosrdnost se često završi sa daljim zločinima koji su pogubni po nevine žrtve koje ne bi bile žrtve samo da je pravda bila važnija od milosrđa.Čovek je često sam sebi najveći neprijatelj.Čovek često postaje ono što o sebi misli. Ako budem stalno ponavljao kako neke stvari ne mogu učiniti, verovatno je da i neću moći. Suprotno tome, ako verujem da mogu, sigurno ću steći sposobnost da to učinim.Oni koji nemaju u glavi vrlo često misle da su mudriji nego drugi.Kod žene je urođeno da vara na malo i veliko, svesno i nesvesno, namerno i nenamerno, a vrlo često i bez ikakve zle namere, i čak sasvim često iz najbolje namere.Kod žene je urođeno da vara na malo i na veliko, svesno i nesvesno, namerno i nenamerno, a vrlo često i bez ikakve zle namere, i čak sasvim često iz najbolje namere.