Čovek će odustati od skoro svega, osim od svoje patnje.


ovek-e-odustati-od-skoro-svega-osim-od-svoje-patnje
džon klizČovekćeodustatiodskorosvegaosimsvojepatnjeČovek ćeće odustatiodustati odod skoroskoro svegaosim odod svojesvoje patnjeČovek će odustatiće odustati ododustati od skorood skoro svegaosim od svojeod svoje patnjeČovek će odustati odće odustati od skoroodustati od skoro svegaosim od svoje patnjeČovek će odustati od skoroće odustati od skoro svega

Ne odustajte od vaših snova ili će vaši snovi odustati od vas.Strah od patnje je gori od same patnje. I da nikad nijedno srce nije patilo kada je krenulo u potragu za svojim snovima, jer svaki trenutak potrage jeste trenutak sretanja s Bogom i s Vecnošću.Čovek ne može da bira vreme u kojem će se roditi i živeti; od njega ne zavisi ni od kojih roditelja, ni od kog naroda će se roditi, ali od njega zavisi kako će on postupati u datom vremenu: da li kao čovek ili kao nečovek, bez obzira na to u kom narodu i od kojih roditelja.Čovek ne može birati vreme u kojem će se roditi i živeti. Od njega ne zavisi ni od kojih roditelja, ni od kog naroda će se roditi, ali od njega zavisi kako će on postupati u datom vremenu: da li kao čovek ili kao nečovek, bez obzira na to u kojem narodu i od kojih roditelja.Ništa nije žalosnije od starca opterećenog godinama, koji osim svoje starosti, nema drugog dokaza da je živeo.Ima ljudi koji od svoga bogatstva nemaju ništa osim straha da će ga izgubiti.