Čovek celog života živi, celog veka uči, ali nas tek nesreća nauči.


ovek-celog-ivota-ivi-celog-veka-ui-ali-nas-tek-nesrea-naui
anton ČehovČovekcelogživotaživivekaučialinasteknesrećanaučiČovek celogcelog životaživota živicelog vekaveka učiali nasnas tektek nesrećanesreća naučiČovek celog životacelog života živicelog veka učiali nas teknas tek nesrećatek nesreća naučiČovek celog života živiali nas tek nesrećanas tek nesreća naučiali nas tek nesreća nauči

Čovek je željen tek ako želi. I ako sebe celog damo , tek tada i možemo biti celi.Možda je prava sreća što pojedini ljudi ne znaju kako o njima misli ostali svet. Čovek živi celog života i u obmanama o sebi, i u predrasudama o drugima, a to možda čini sumu njegove sreće na ovoj zemlji. Jedan veliki deo sveta živi na taj način spokojno u svojoj laži kao svilena buba u svojoj svilenoj čauri.Čovek koji je bio neosporno omiljeno dete svoje majke tokom celog života zadržava osećaj osvajača.Bolje umreti boreći se za slobodu nego robovati celog života.Brak je ugovor po kome čovek jednom u životu kaže Da i preuzima obavezu da to ponavlja celog života.Šta je, cirkusaneru, šta me tako gledaš? Kao da nikad nisi video devojku za kojom ćeš patiti celog života?