Ovde ti ostavljam dve prazne strane, jer ne umem da napišem pesmu o srcu. Molim te, napiši je sam. Ti to znaš bolje od mene. I zalepi svoju sliku.


ovde-ti-ostavljam-dve-prazne-strane-jer-ne-umem-da-napiem-pesmu-o-srcu-molim-te-napii-sam-ti-to-zna-bolje-od-mene-i-zalepi-svoju-sliku
miroslav mika antićovdetiostavljamdvepraznestranejerneumemdanapiempesmusrcumolimtenapiisamtitoznaboljeodmenezalepisvojuslikuovde titi ostavljamostavljam dvedve prazneprazne stranejer nene umemumem dada napišemnapišem pesmupesmu oo srcumolim tenapiši jeje samznaš boljebolje odod menei zalepizalepi svojusvoju slikuovde ti ostavljamti ostavljam dveostavljam dve praznedve prazne stranejer ne umemne umem daumem da napišemda napišem pesmunapišem pesmu opesmu o srcunapiši je samti to znašznaš bolje odbolje od menei zalepi svojuzalepi svoju slikuovde ti ostavljam dveti ostavljam dve prazneostavljam dve prazne stranejer ne umem dane umem da napišemumem da napišem pesmuda napišem pesmu onapišem pesmu o srcuti to znaš boljeznaš bolje od menei zalepi svoju slikuovde ti ostavljam dve prazneti ostavljam dve prazne stranejer ne umem da napišemne umem da napišem pesmuumem da napišem pesmu oda napišem pesmu o srcuti to znaš bolje od

Znam da bi htela da te grlim, da te cuvam, da samo tebe volim, da u srcu svom te furam, ali bolje ti je bejbe idi daleko od mene, shvatices vremenom da nisam ja ...Volela bih da si uvek uz mene. Da si na mojoj strani. I kad sam razdražena. I kad nisam u pravu. I kad nismo sami. I kad sam nepravedna. Pređi preko moje zlobe, umiri me tihim dodirom, ne mučim te bez razloga. Ako ne znaš, sve je uzalud.Niko nije hteo da me sluša. I to me je mučilo. Sad, kad sam zašao u godine, svi traže od mene da im govorim o sebi. A ja ne mogu reči da kažem. I to me muči.Molim te, šapni mi ako znaš prečicu do zvezda. Tako sam umorna od traganja za zrnom sreće…Ti uvek znaš najlepše reči, ti čak i ćutiš više od svih. Ti imaš smeh koji sve leči, ti od psovke načiniš stih.Šta god,i kako god pričali o tebi. Ti im se uvek možeš samo nasmejati ,jer ti znaš šta je istina.