Opet molim ove poslasticare po fejsu da ne kace slike i recepte za torte i kolace, pokusavam da smrsam. Hvala!


opet-molim-ove-poslasticare-po-fejsu-da-ne-kace-slike-i-recepte-za-torte-i-kolace-pokusavam-da-smrsam-hvala
opetmolimoveposlasticarepofejsudanekaceslikereceptezatortekolacepokusavamsmrsamhvalaopet molimmolim oveove poslasticareposlasticare popo fejsufejsu dada nene kacekace slikeslike ii recepterecepte zaza tortetorte ii kolacepokusavam dada smrsamopet molim ovemolim ove poslasticareove poslasticare poposlasticare po fejsupo fejsu dafejsu da neda ne kacene kace slikekace slike islike i receptei recepte zarecepte za torteza torte itorte i kolacepokusavam da smrsamopet molim ove poslasticaremolim ove poslasticare poove poslasticare po fejsuposlasticare po fejsu dapo fejsu da nefejsu da ne kaceda ne kace slikene kace slike ikace slike i recepteslike i recepte zai recepte za torterecepte za torte iza torte i kolaceopet molim ove poslasticare pomolim ove poslasticare po fejsuove poslasticare po fejsu daposlasticare po fejsu da nepo fejsu da ne kacefejsu da ne kace slikeda ne kace slike ine kace slike i receptekace slike i recepte zaslike i recepte za tortei recepte za torte irecepte za torte i kolace

Imao sam puno takvih dana u životu i pamtim ih samo po tome što sam ih zaboravio. Oni su kao slike u dječijim farbankama koje ožive tek kad se oko njih potrudiš, i ja sam, kao i svi, preskočio mnogo stranica tragajući za slikama koje ću lakše obojiti.Neka ti svi ljudi koje sretneš, budu žive slike onoga dobra i zla, koje je u tebi. Zadržavaj se mislima i ljubavlju stalno na dobrim slikama, da bi i ti postao slikom dobra za braću svoju.Opet sam sam. Možda je i najbolje tako, ne očekujes pomoć i ne bojiš se izdaje. Sam. Učiniću sve što mogu, ne uzdajući se u podršku koje nema, i onda je sve moje što postignem, i zlo i dobro.Imam ja za tebe jednu dobru i jednu lošu vest. Dobra je da ti po zakonu ne mogu ništa, a loša da nema zakona u ovoj zemlji.Ne molim se jer ne želim da dosađujem Bogu.Reći za jednu veru ili jednu filozofiju da sadrži svu istinu isto je što i reći da sve druge vere i filozofije sadrže sve zablude. Od ove brutalnosti retko je kad slobodna velika masa ljudi. A zadobiti ovu slobodu znači učiniti jedan divovski korak ka veličini, ka božanstvu.