Opasno je razgovarati s lijepom ženom, jer svaki pokret njenog lica izgleda kao pokret ljubavi. - Činija Citata

Opasno je razgovarati s lijepom ženom, jer svaki pokret njenog lica izgleda kao pokret ljubavi.


opasno-razgovarati-s-lijepom-enom-jer-svaki-pokret-njenog-lica-izgleda-kao-pokret-ljubavi
niccolo tommaseoopasnorazgovaratilijepomženomjersvakipokretnjenoglicaizgledakaoljubaviopasno jeje razgovaratirazgovarati ss lijepomlijepom ženomjer svakisvaki pokretpokret njenognjenog licalica izgledaizgleda kaokao pokretpokret ljubaviopasno je razgovaratije razgovarati srazgovarati s lijepoms lijepom ženomjer svaki pokretsvaki pokret njenogpokret njenog licanjenog lica izgledalica izgleda kaoizgleda kao pokretkao pokret ljubaviopasno je razgovarati sje razgovarati s lijepomrazgovarati s lijepom ženomjer svaki pokret njenogsvaki pokret njenog licapokret njenog lica izgledanjenog lica izgleda kaolica izgleda kao pokretizgleda kao pokret ljubaviopasno je razgovarati s lijepomje razgovarati s lijepom ženomjer svaki pokret njenog licasvaki pokret njenog lica izgledapokret njenog lica izgleda kaonjenog lica izgleda kao pokretlica izgleda kao pokret ljubavi

Sva je moja ljubav ispunjena s tobom, kao tamna gora studenom tišinom, kao morsko bezdno neprovidnom tminom, kao večni pokret nevidljivim dobom.Tajne operacije su ključne za ratovanje. Na njima se bazira svaki pokret armije.Ja nisam komunista, niti je to revolucionarni pokret.Suzu slanu sa njenog lica obriši i voli je.Smatraj svaki dan kao jedan ceo, otpočet i završen život. Odživi ga kao celinu, a ne kao deo. Nek se svaki tvoj dan odroni od tebe kao ceo jedan čovek s kojim ćeš želeti da se opet sastaneš kao s prijateljem i da ga bez stida pokažeš vasioni.Ljudima ne mogu udahnuti svoju ljubav i oni ne mogu da mi je vrate. Gledaju me hladno, sumnjičavo odmjeravaju opasnost koja im od mene prijeti i zatvoreni svakako, zatvaraju se još više na prvu neočekivanu riječ, na prvi nenaviknut pokret, ili odmah napadaju, braneći se jer više vole da ubiju nego da strahuju.